De maritime næringen er i en motbakke. Den viktige maritime klyngen på Sunnmøre har hatt svært krevende år siden oljeprisfallet i 2014. Store omstillingskostnader og svak tilgang på ny risikovillig kapital er to av hovedproblemene.

Samtidig skaper det grønne skiftet store nye muligheter for næringen. Vi vil ikke klare å nå klimamålene vi har forpliktet oss til uten at det utvikles ny teknologi. Her gir klimakrisen nye store mulighet for den maritime industrien.

Utviklingen av nullutslippsteknologi og automatiserte fartøy vil stå helt sentralt. Men skal næringen makte den omstillingen er forsterka og forbedra offentlige finansieringsordninger nødvendig.

Internasjonal skipsfart står for mellom to og tre prosent av verdens samla utslipp av CO₂. Det kan ved første øyekast høres lite ut, men det er det ikke. Skal en nå klimamålene må alle sektorer bidra, og flere peker på at en innen 2050 bør ha en helt utslippsfri skipsfart.

Elektrifisering av ferjeflåten har vært et svært viktig tiltak, ikke bare for å reduseres utslipp, men også for å bygge ny kompetanse i den maritime industrien. Fartøy til oppdrettsnæringen og andre deler av nærskipsflåten vil bli neste ut til å få batteridrift.

Utviklingen går også raskt når det gjelder hybridløsninger til større båter, og på sikt vil en kunne se at hydrogen og ammoniakk kommer som nye drivstoff for å oppnå nullutslipp fra store skip som skal gå over lange avstander. Sammen med dette kommer utviklingen av selvgående fartøy.

For å være med på denne teknologiske endringen vil det kreve nye omstillinger der næringen må hente inn og bygge opp helt ny kompetanse. Kunnskap om nye drivstoffløsninger og utvikling av avanserte it-systemer, vil etter alt å dømme stå helt sentral i framtidas maritime industri.

Regjeringen oversendte til Stortinget nylig en melding om den maritime industrien. Her ble det lagt vekt på behovet for å imøtekomme behovet for ny kompetanse i næringen. Herøy-reder Stig Remøy var inn på det samme under et møte på Green Yard Kleven. Remøy selv har vært tidlig ute med å se muligheten for nye oppdrag innen grønn omstilling, blant annet havvind.

En enda tettere kobling mellom den maritime industrien og de fremste forskningsmiljøene innen disse fagfeltene tror vi vil bli helt avgjørende. I tillegg må en fra videregående skoler og inn mot høyskolene og universitetene få styrket de utdanningsvalgene som er nødvendige for å sikre rekruttering av ny og riktig kompetanse til de maritime næringene i framtida.