Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol styrker fastlegeordningen med 720 millioner kroner. Pengene skal gå til en ny tilskuddsordning der leger med pasienter med større behov får mer penger.

Den nye ordningen tar hensyn til hvor mange «storforbrukere» de enkelte fastlegene har på sine lister.

I snitt bruker eldre fastlegetjenester mer enn yngre, og kvinner bruker fastlegetjenester mer enn menn gjennom mesteparten av livet.

Denne ordningen skal gi en kompensasjon til fastleger med mange pasienter i disse kategoriene.

Men Helsedirektoratet erkjenner at det ikke finnes noe rask og enkel løsning på fastlegekrisen vi står i.

Fastlegeordningen var en stor suksess da den ble innført i 2001. Den ga alle personer bosatt i en kommune rett til en fastlege.

I dag står 214.000 personer uten fastlege.

Vi snakker med andre ord om en betydelig svikt i det som er førstelinjetjenesten innen vårt helsevesen.

Problemene er ikke av ny dato. Solberg-regjeringen satte ned et ekspertutvalg som skulle evaluere ordningen og komme opp med nye tiltak.

Nåværende regjering har satt ned et nytt ekspertutvalg, som skal levere sin rapport til våren.

Spørsmålet er hvor lenge en kan forsøke å flikke på en ordning som har så mange grunnleggende problemer ved seg, som fastlegeordningen etter hvert har fått.

Stikkordet er blant annet høy snittalder blant dagens fastleger.

Yngre leger vegrer seg for å ta risikoen som ligger i å etablere seg som private næringsdrivende for å kjøpe pasientlister fra fastleger som slutter.

Ønsker fra mange yngre leger om mer fritid og økt mulighet til å være sammen med familie og barn.

Stort arbeidspress som resultat av at fastlegene de siste årene har fått en rekke nye oppgaver bant annet som følge av samhandlingsreformen, for å nevne noe av problemene som rammer fastlegeordningen.

Vi er for øyeblikket langt unna en løsning på disse grunnleggende problemene.

Tanken bak fastlegeordningen var svært god. Alle skulle få et stabilt og varig forhold til en lege som kjenner dem. Det skulle øke kvaliteten på primærhelsetjenesten og samtidig lette presset på sjukehusene.

– En redningsaksjon for fastlegeordningen vil ha høy prioritet, sa statsminister Jonas Gahr Støre da han i oktober 2021 la fram regjeringserklæringen.

De 700 millioner kronene helseministeren la på bordet i dag er muligens et lite bidrag i den redningsaksjonen.

Men Kjerkol har langt igjen før fastlegeordningen er friskmeldt.

Etter drøyt 20 år med dagens fastlegeordningen tror vi tiden er inne for å tenke helt nytt rundt hvordan vi organiserer primærhelsetjenesten her i landet.