Beskjedene fra samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og leder av samferdselsutvalget i fylket, Kristin Sørheim, er så tydelige at vegvesenet bør legge brevet fra Møreaksen i skuffen og la det bli der.

Vi sliter litt med å skjønne begrunnelsen for dette initiativet. I brevet skriver Møreaksen AS at de ønsker å bruke pengene til å starte med grunnerverv. En litt pussig begrunnelse all den tid at traseen for store deler av vegprosjektet ennå ikke er endelig fastlagt.

De siste anslagene for prisen på Møreaksen er nå nede i rundt 25 milliarder kroner. Vi snakker da hele prosjektet fra Moa til forbi Molde sentrum. Det er fortsatt usikkerhet knyttet til dette tallet, men det er utvilsomt et betydelig kutt ut fra det opprinnelig anslaget fra Staten vegvesen som var på nærmere 40 milliarder. Deler av disse kuttene er tatt på selve fjordkryssingene, men mye av kostnadsreduksjonen skyldes at en har gått bort fra firefelts veg med 110 km fartsgrense til to og trefelts veg med 90 kilometer grense.

Men fortsatt er prisen svært høy, og den skaper i seg selv betydelig usikkerhet om det noen gang blir realisert. I transportplanen fram til 2029 er det avsatt til sammen åtte milliarder kroner. Selv om en god del skal betales i form av bompenger, må staten legge langt mer penger på bordet for at Møreaksen kan bygges.

Signalene som kommer nå med store kostnadsoverskridelser på vedtatte prosjekter både innen bane og veg er høyst bekymringsfulle. Selv om både den sittende og kommende regjeringer holder fast ved målet om å bruke 1000 milliarder til samferdsel fram til 2029, er det overhengende fare for at en lang rekke av prosjektene som i dag ligger i Nasjonal transportplan ikke kommer med som følge av kostnadsoverskridelser på andre store veg- og baneprosjekter.

Derfor bør forkjemperne for Møreaksen konsentrere arbeidet rundt å få dette realisert. Ikke påføre de som bruker ferjene store ekstrakostnader som skal gå til å betale en vegutbygging vi enda ikke vet sikkert blir en realitet.