Trude Løvoll Ødegaard ønsker å rive et gammelt naust og sette opp igjen et nytt på omtrent samme størrelse. Statsforvalteren tilrår at kommunen sier nei fordi mønehøyden til det nye naustet hun søker om er 70 centimeter for høy.

Rett bak Løvoll Ødegaards gamle naust skal Borgundfjorden Panorama bygges ut med blokker som er opp til 25 meter høye.

Jeg blir helt mødd av slik type byråkrati som dette, sier Løvoll Ødegaard, til Sunnmørsposten.

Det er ikke vanskelig å være enig.

Vi skjønner at plan- og bygningsloven er et viktig verktøy for at stat og kommune skal kunne drive god arealplanleging, og ikke minst regulere byggingen i strandsona.

Men det må også innenfor dette regelverket være rom for skjønn og fornuftige tilpasninger.

Her er det altså snakk om et naust der tidens tann har gjort at det må rives og bygges nytt.

Så støter en altså på et regelverk der den regulert mønehøyden for området er på 5,5 meter, noe som gjør at en ikke får erstatte dagens naust som har 6,1 meters mønehøyde.

Som om det ikke var nok, ligger det ved siden av et høyere naust mot øst og på toppen av det hele får 25 meter høye blokker mot vest.

Da er det ikke rart om folk reagerer.

I 2017 drev daværende kommunalminister Jan Tore Sanner valgkamp blant naust på Sunnmøre. Både Sula kommune og Herøy kommune ville åpne for bygging av større naust en maksgrensa på 50 kvadratmeter.

Den gang var det også statsforvalteren som protesterte, men Sanner skar igjennom og tillot naust på 60 kvadrat som en generell regel.

Sanner påpekte den gang at kommunene måtte ha handlingsrom. I Finnmark til å tillate snøskuterkjøring, i Innlandet for særskilte hensyn til bruk av utmark og på Vestlandet er naust viktig, påpekte Sanner den gangen.

Vi mener Sanners resonnement fra den gang står seg godt også i dag. For mange langs kysten er naustet viktig.

Størrelsen på nausta har historisk vært bestemt av behovet en hadde for å få inn båt og vegn. Utformingen av naustet hang sammen med den bruken det var tiltenkt. Det er tradisjonen for utformingen av nausta langs kysten.

Samtidig må vi selvfølgelig ha et regelverk som sørger for at nausta ikke blir tilrettelagt for annen bruk enn det som de er tiltenkt for. Det skal forhindre at naust blir omgjort til fritidsbolig.

Men da må en ha en forvaltning der lokale forhold trumfer stivbeint byråkrati.

Sunnmørsposten retter:

Denne artikkelen er blitt endret. I første versjon stod det at Trude Løvoll Ødegard hadde fått avslag fra Statsforvalteren. Det korrekte er at Statsforvalteren i et høringssvar har rådet kommunen til å si nei til søknaden. Siden det er kommunen som har planmyndighet, er det kommunen som kan ta den endelige avgjørelsen. Statsforvalteren har dermed ikke gitt et formelt avslag, men kommet med en tilråding til kommunen. Det er en viktig nyanse å få fram.