I tillegg er reisebudsjettet til lagmannsrettene redusert. Vi har holdt Stortinget og Justisdepartementet orientert både om behovet og hva vi gjør som følge av redusert økonomi.

Jeg regner med at Sunnmørsposten mener at vi skal holde oss til budsjettet vedtatt av Stortinget. Da er tiltakene vi har satt i gang nødvendige. Sunnmørsposten hevder i en lederartikkel 9. mars at Domstoladministrasjon og Frostating lagmannsrett gjør rettspleien dyrere for alle andre enn oss, at vi provoserer og at domstolene har fått økte budsjetter. Disse påstandene fra Sunnmørsposten er uriktige.

Økonomisk tvang

Bakgrunnen for påstandene er at Frostating lagmannsrett av økonomiske årsaker flytter en del av sine saker fra Møre til Trondheim.

Selvsagt mener både Domstoladministrasjonen og Frostating lagmannsrett at det er en fordel å sette rett på Møre for saker fra dette området. Økonomien tvinger oss imidlertid til å redusere lagmannsrettenes reisebudsjett. Det er opp til hver enkelt lagmannsrett å håndtere dette. Frostating har valgt å flytte noen saker fra Møre til Trondheim.Domstolene har de siste årene investert i videokonferanseutstyr, slik at for eksempel vitneførsel kan gjennomføres enklere.

For domstolene er det en utgift, for politibudsjettet er det en besparelse. Det er naturlig at inntekter/utgifter innenfor ett område av justissektoren har betydning for andre områder.

Må ha mer penger

Sunnmørsposten mener at vi skyver utgifter over på andre innen justissektoren. Utgifter til vitner, sakkyndige, tolker og forsvarere er regelstyrte utgifter. De siste årene har utgiftene til disse gruppene, ikke minst til tolker og bistandsadvokater, økt kraftig.

Det er mulig at noen av disse utgiftene vil øke ytterligere ved at Frostating flytter noen av sine saker fra Ålesund til Trondheim. Det er likevel ikke slik at vi skal la være å holde domstolbudsjettet vedtatt av Stortinget av den grunn. Det har vi ikke anledning til.Det er bare ett svar på utfordringer knyttet til økt saksbehandlingstid i domstolene og flytting av ankesaker fra Møre til Trondheim: Økte rammer til domstolene fra Stortinget.