Dette er et godt tidspunkt for meg som styreleder å se tilbake på de strategiske valg vi som selskap og våre eiere har gjort. Og for å konkludere allerede innledningsvis. Vi mener det året har vist at det har vært gode valg.

Dette tror vi også blir bekreftet når lederen for energi- og miljøkomiteen på Stortinget, Else May Botten, skal snakke om de forventninger og krav et samla storting har til oss og våre eiere. På årsmøtet vil stortingsrepresentanten orientere om de krav Stortinget stiller til alle landets kommuner om hvordan avfall skal sorteres og håndteres.

Mer enn noe annet har det store engasjementet og de funnene som er gjort, vist at forsøpling ikke er noe vi løser innenfor kommunegrenser eller landegrenser for den del.

Vi har heller aldri tidligere sett så tydelig at det er et svært stort og viktig engasjement ute blant vanlige innbyggere til å gjøre noe med både fortidens feilvurderinger og ikke minst fremtiden.

Både det vi fikk dokumentert fra fuglefjellet på Runde, langs de mange sunnmørske strendene som er ryddet og funnene i Ålesund havn, er noe som har utfordret holdningene våre – og jeg tror det har gjort noe med de fleste av oss.

Oppryddingen både i havet og langs våre strender er et nasjonalt og internasjonalt ansvar. Vi vil sjølsagt delta i dette som en av veldig mange hender som trengs i dette krafttaket.

Avfall er politikk

Det siste året er det mer enn noen gang blitt tydelig at avfall er en av våre viktigste politiske saker.

Nasjonalt ble dette tydelig under arbeidet med stortingsmeldingen om avfallspolitikk.

For ÅRIM sin del har arbeidet med vår strategi for 2017–2025 vært omfattende og styrende for vår virksomhet. Dette har alle våre eierkommuner hatt oppe i sine kommunestyrer, representantskapet der alle de 12 kommunene er representert, har behandlet strategien flere ganger og har enstemmig vedtatt den.

Vi føler oss derfor sikre på at de omleggingene av innsamlingsordningene som nå gjennomføres er godt forankret i de politiske organ i alle kommuner.

Dette tyder på at våre lokale politikere er klarere enn noensinne til å være aktive deltakere i det miljøarbeidet som ventes av oss.

En mer omfattende sortering av avfall ute hos forbrukerne er for de fleste kommuner gjennomført. Denne sorteringen er sjølsagt ikke noe som ble innført for å plage kundene.

Dette er ett av mange helt nødvendige tiltak som må til for å oppfylle det enstemmige vedtaket i Stortinget 27. februar 2018. Ser vi på den utviklingen som vil komme i miljøbransjen framover er det også helt klart at kravene til bedre utnyttelse av slikt vi tidligere så på som avfall blir mer omfattende.

Den siste tiden har fokuset på plast både i havet og på land vært stort.

Dette er ikke noe som «går over». Vi vet at det er endringer i vårt atferdsmønster som må til.

Langt til målet

Sentrale begrep både i Stortingets vedtak og vår strategiplan er materialgjenvinning og gjenbruk. Vårt felles mål – på kort sikt – er at 50 prosent av avfallet skal utnyttes enten til gjenbruk eller materialgjenvinnes. Dette er dessverre noe vi i dag ikke er i nærheten av. Vi ligger med dagens ordninger på rundt 30 prosent.

Endringen til mer gjenbruk og materialgjenvinning er ikke noe vi lenger kan velge om vi vil drive med. Og tiden vi får til å endre takten i materialgjenvinningen er heller ikke lang.

I vedtaket fra Stortinget er året 2020 og 50 prosent materialgjenvinning første mål. Internasjonale krav og mål sier oss klart at kravene blir strammet inn ytterligere etter dette.

Innen miljøbransjen er begrepet sirkulærøkonomi stadig viktigere. Det betyr at man forutsetter at ressursene skal kunne gjøre nytte for seg flere ganger. For å kunne oppfylle disse kravene må vi jobbe med nytenking både med hvordan vi organiserer innhentingen av avfall, hvordan vi sorterer og ikke minst hvordan vi tar vare på det som skal tilbake inn i sirkulærøkonomien.

Det være seg alt fra oppretting av mottak av brukte møbler o.l. til hvordan vi skal nyttegjøre oss av matavfall til biogass, gjødsel o.l. Her er det avgjort plass for kreativitet og handlekraft.

Må være nytenkende

Utfordringene er mange, og stadig flere. For ÅRIM som selskap er det viktig at vi aldri tror at gårsdagens løsninger er nok for morgendagens utfordringer. Å være nytenkende nok, er en utfordring oss alle.

En viktig del i arbeidet med å rigge ÅRIM for framtida er strategien. Men en strategi har ikke verdi uten at den fylles med handlinger.

En strategi skal skape engasjement og den må også utfordre. Vi er glade for at våre lokale politikere og mange frivillige har tatt utfordringen og har forstått at ikke alt kan være som før.

Dette er en viktig og riktig erkjennelse.

2017 var på mange måter en utfordring for ÅRIM som selskap.

Vi har ingen grunn til å tro utfordringene blir mindre i 2018.

Da er det viktig at vi alle står sammen og er lojale overfor de beslutningene som er tatt både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

foto
Reidar Andresen, styreleder i ÅRIM. Foto: Peder Otto Dybvik