Ytring om eggdonasjon:

«Forenkling og bagatellar om eggdonasjon i Sunnmørsposten»

Eg ser med interesse at debatten kring bioteknologi blir tatt opp av Sunnmørsposten på leiarplass.

GIR KRITIKK TIL SUNNMØRSPOSTEN: Dag Olav Tennfjord.  Foto: Staale Wattø

Leserinnlegg

Høgre er i dag den viktigaste politiske verkstaden med gode, grundige prosessar og opne drøftingar om dette temaet. Då er det merkelig at Sunnmørsposten skuldar Høgre sitt fylkeslag for å forenkle og bagatellisere – vedkommande kan umulig ha vore til stade på fylkesårsmøtet.

Der vart nemlig storparten av tida nytta til å diskutere eit samla forslag om bioteknologi.


  Eggdonasjon inngår i temaet fertilitetsteknologi som var eitt av fleire tema. Andre tema var: genterapi, forsking på befrukta egg, fosterdiagnostikk og genmodifisering av mat. Sidan landsmøtet i fjor har Høgre hatt ein prinsipprogramkomité i arbeid som gjennom grundig arbeid har utarbeidd forslag om bioteknologi.

Denne og andre utgreiingar har vorte sirkulert til lokallaga og danna grunnlaget for diskusjonen på fylkesårsmøtet i Møre og Romsdal Høgre, og for alle dei andre fylkeslaga i landet.


Unge Høyre-politikere håper partiet åpner for at eggdonasjon skal bli tillatt

Unge Høyre-jenter: - Naturlig å tillate eggdonasjon på lik linje med sæddonasjon

– Eggdonasjon handler om muligheten til å ta egne valg. Det bør være avgjørende – spesielt for et parti som Høyre.

Debatten på fylkesårsmøtet i Ålesund var variert og spegla ulike syn – også på eggdonasjon. Storparten av tida på fylkesårsmøtet vart brukt til diskusjonen om bioteknologi og vi hadde mange gode og reflekterte innlegg.

Gjenvalg av leder og nestleder

Høyres fylkeslag åpner for eggdonasjon

Bioteknologi og genmodifisering fikk mye plass på årsmøtet i Møre og Romsdal Høyre.

Både omsyn til barn donor, biologisk tilknyting samt storsamfunnet sine interesser vart diskutert. For fertilitetsteknologi vart denne teksten vedteken av fylkesårsmøtet:

Fertilitetsteknologi: «Fertilitetsteknologi er avgjørende for mange som av ulike årsaker ikke er i stand til å få barn på egenhånd. Hvert tiende par i fruktbar alder, er ufrivillig barnløse. I Norge er ikke-anonym sæddonasjon tillatt, mens eggdonasjon er forbudt. Mange par som har behov for eggdonasjon for å kunne bli foreldre, reiser derfor til utlandet for å få hjelp. Samtidig har reproduksjonsnivået i Norge vært synkende siden 2010 (1,71). Assistert befruktning for enslige er heller ikke tillatt. Møre og Romsdal Høyre mener at:

– Man bør åpne for ikke-anonym eggdonasjon etter samme bestemmelsene som sæddonasjon. - Det også bør åpnes for donasjon som ikke baseres på overskuddsegg fra kvinner som gjennomgår prøverørsbehandling.

– Det ikke bør tillates kommersiell eggdonasjon.

– Forbudet mot anonym sæddonasjon bør opprettholdes.

– Det bør innføres fritt behandlingsvalg for par som har rett til prøverørsbehandling.

– Det ikke bør åpnes for surrogati i Norge.

– Par som oppsøker fertilitetsbehandling i utlandet som ikke er lovlig i Norge, fortsatt ikke skal straffeforfølges for dette.

– Også enslige skal få anledning til å benytte seg av assistert befruktning.

– Man bør utvide grensen for hvor lenge man kan oppbevare egne nedfryste egg/embryo til senere bruk fra dagens grense på 5 år.»

At redaktøren i Sunnmørsposten ikkje deler synet til fleirtalet i Møre og Romsdal Høgre er ei grei sak – det var heller ikkje noko samrøystes vedtak som vart fatta av fylkesårsmøtet. Men, å påstå slik som redaktøren gjer 25.02.18 at «….Ved å forenkle og bagatellisere, tilslører fylkeslaget at eggdonasjon handlar om vanskelege etiske dilemma. Det skaper ikkje tillit.»

Dette er heilt feil, og vi som var til stade på fylkesårsmøtet ristar på hovudet av slike påstandar.

Her har nok redaktøren tatt ei lettvint løysing og skrive basert på eitt lesarinnlegg, utan å ta seg bryet med å delta på møtet ein referer til, eller undersøke fakta.

Ei enkel løysing som gjer det lett å bagatellisere prosessen.

Kjære redaktør, dette skaper ikkje tillit – til Sunnmørsposten.