Lesarinnlegg:

«Hotellet og Åkernesremna»

Faren for eit ras frå Åkerneset gjer forfattaren av innlegget skeptisk til å plassere eit nytt hotell i strandsonen på Hellesylt.

Skredfare: Utsikt frå Åkerneset. 

Leserinnlegg

Etter mange års planlegging er det klart for bygging av Basecamp Hotel på Hellesylt. Det gamle hotell Grand står for fall og eit ytterst spesielt hotell skal plasserast på kaiområdet, nokre få meter over havoverflata. Snøhetta har henta fram ein kreativitet ut om det tradisjonelle.

Sidan det er brukt lang tid til planarbeidet, må vi rekne med at alle omstende er grundig drøfta. Det synest som at det er full støtte og semje om at hotellet skal opp. Utbyggaren får vel i desse dagar varsel om at planane er endeleg godkjende.

Vi er likevel nokre som lurer litt på kvifor og korleis dette har gått så greitt og at det ikkje har kome fram motsegner av nokon art – etter det vi kan sjå. Grunnlaget for at vi undrar oss, ligg sjølvsagt i det vi gjennom åra har fått hamra inn om faren som truar bygdene langs Storfjorden og sidefjordane – Åkernesremna!

Slik blir Basecamp Hotel Hellesylt – det nye reiselivsprosjektet til Flakk Gruppen

«Vi er opptatt av å lage et ikon, noe unikt som har en tydelig wow-effekt. Det mener vi dette bygget har»

Slik skal det nye hotellet på Hellesylt se ut, tegna av arkitektkontoret Snøhetta.


Kva har hendt siste åra som har endra problemstillinga så radikalt? Kva nye opplysningar er vurderte som gjer at skræmebiletet som vi har fått prenta inn til gagns gjennom mange tiår, nå er borte? Vi veit at det ligg føre alarmopplegg som skal varsle folk om kva som kjem i løpet av dei neste minutta. Det blir drilla i evakuering av folk. Ein reknar med at det er berre få minutt som er til disposisjon om ein skal redde livet. Di nærare ein bur, di mindre er bergingsvona.

Reportasje om Åkernesremna: Fjellet som trugar

I Sunnmørsområdet har ein fått avslag på byggesøknader av tiltak som ligg vesentleg høgare over havflata enn sentrum på Hellesylt fordi raset frå Åkerneset kan øydelegge bustader m.m. I Norangsfjorden – ei sidegrein til Hjørundfjorden som igjen er ei sidegrein til Storfjorden – kanskje så langt som 12-14 mil frå Åkerneset – er denne grunngiinga brukt og dermed er prosjekta stoppa.

Kva har skjedd som tek bort denne problemstillinga? Er det nokon som trur at det menneskelege sløvsinn har gløymt heile problematikken? Er det gjort nye målingar i m.a. i prøvetank som fjernar faresignala som tidlegare vart påviste og sa at Hellesylt er aller mest utsett?

Skriv brev til Knut Flakk:

Hotelleigar ber for Grand Hotell på Hellesylt

Iris Fivelstad går ut med eit varmt forsvar av det rivingstruga hotellet. For sju år sidan prøvde ho sjølv å kjøpe hotellet på Hellesylt.


Eller har Snøhetta konstruert hotellet slik at det skal fungere som ein bølgjebrytar og med det verne resten av Hellesylt sentrum? Her ligg nokre spørsmålsstillingar som eg meiner vi har grunn til å få vite meir om frå dei som no veit betre. Då kan vi og sove betre…

Per Urke
Ålesund