Brosundtunnelen

Hua i hånda til «Tiggerstaden»

Når det gjelder fremdriften på Brosundtunnelen, så er det med undring vi leste i vår, at den skulle hasteplanlegges.

DET BESTE: – Tunnelen med fjellparkering er og blir det beste miljøtiltaket for sentrum noensinne, skriver artikkelforfatteren. Illustrasjon: Inger K. Giskeødegård/Brosundtunnelens venner. 

Faren er stor for at «indre strøk», som Moa og Digerneset, vil bli etablert som detaljhandelens mekka for evig og alltid

Arne Almås, Brosundtunnelens venner. 

Ytring

Det meste er jo allerede gjort. Det ble kalt inn til idédugnad på Arbeideren. De av byens befolkning, samt administrasjonen, som hadde noe som helst formening om prosjektet sto på invitasjonslisten.

Styringsgruppen hadde før sommeren lest tidligere skrifter og tolken det dit hen at man i «Tiggerstaden» ikke ønsket dette prosjektet. Hvor feil kan man ta eller tolke skriften? Tidligere samferdselsminister Solvik-Olsen har tydelig indikert at dersom noen av byene hadde lokale prosjekter som fremmer miljøet, så er disse hjertelig velkommen.

Utfordringene

Det er Vegvesenet på Molde som ikke ønsker prosjektet. Det gjør heller ikke fylkesordfører Aasen fra Arbeiderpartiet, da han mener at fylkesveien skal fortsette å gå i Sjøgata.

Det Vegvesenet og fylkeskommunen har unnlatt å nevne, er at Sjøgata er et brulegeme på 219 meter fra Kiperviktorget til posthuskrysset. Bygget i 1960. I dårlig forfatning. Siste hovedinspeksjon var i 2006. Denne er videre vedtatt omdefinert fra riksveg til fylkesvei. Fra faglig hold er det antydet at den må saneres og bygges på nytt.

Før den kan overleveres til fylket må den være i forskriftsmessig standard. Ingen midler er øremerket på NTP. Hva vil skje dersom vi får en svikt i denne, før den er utbedret og før vi har en miljøtunnel til å avlaste gatene. Ålesund by vil stoppe totalt opp. Det meste vil trekke østover. Hvordan skal byen fungere det året man bygger om Sjøgata?

Faren er stor for at «indre strøk», som Moa og Digerneset, vil bli etablert som detaljhandelens mekka for evig og alltid. Hvordan skal vi da kunne opprettholde Ålesund sentrum som regionsenter?

For ikke å snakke om hvordan vi kan redusere bruken av privatbil når detaljhandelen flyttes lengre og lengre østover, mens folket i all hovedsak bor vestpå. Miljøkampen er mer enn bare gang- og sykkelveier i tjukkeste sentrum.

Miljøgevinsten

Etter idédugnaden på Arbeideren er det kommet en rapport som sier at tunnelen fra Ysteneset til Skutvika ikke løser alle utfordringene i sentrum, men kanskje 60 prosent av disse.

Kombinert med fjellparkering i Aspøya vil vi nærme oss 80 prosent effekt.

De neste 10 prosent vil være ved å omdefinere kjøremønsteret for gatene i sentrum ved skilting og merking av nye gang- og sykkelveier.

På toppen av dette så vil sentrum få bedret fremkommeligheten for kollektivtrafikken da man kan kjøre ekspressbusser fra Skutvika via tunnelen til Campus, Åse og Moa.

Kjekt å ha

Greit nok, dette høres flott ut. Det er bare en hake. Den første bypakken kom i retur fordi den var for ambisiøs. Hadde mange prosjekter som var «kjekt å ha», for gang og sykkel, men ikke bør eller skal belaste bilistene direkte i HHT. Frp. Vi har fortsatt en Frp-minister for samferdsel. Men nå er det en lokalkjent kar fra Volda.

Bystyret vedtok nylig en total ramme på 600 millioner for tunnelen, inklusiv diverse overflatetiltak som krysset i Ysteneset og Skutvika. Noe som også innebærer at man får gang- og sykkelvei fra meierikaia til Volsdsdalsneset, «gratis» via Brosundtunnel-prosjektet.

Bypakken i Ålesund:

Skal selge inn Brosundtunnelen hos departementet

Bypakken for Ålesund blei ett år forsinka da politikerne vedtok å legge inn Brosundtunnelen. Nå er håpet at departementet aksepterer endringene.


Tofelts tunneler drives for omkring 150 tusen pr. løpemeter. Altså omkring 300 mill. for tunnelen. Dette gir rom for kryssene i begge ender, samt en god del miljøtiltak på overflaten. Slik som en redusert bru over sundet, hvor man dermed sparer både penger (100mill.) og miljøet, samt bedre tiltak for turistene som kommer får å se motivet av dette berømte sundet vårt. Det er jo kjekt å ha.

Dessverre så har noen i styringsgruppen funnet ut at vi ikke tilfredsstiller et vedtak som går på prosentvis fordeling av gående og syklende i tiden fram mot 2030. Da er det kjekt å ha 200 millioner ekstra for å kunne få prosentregningen til å gå opp.

Brosundet:

Kritisk til prisøkning med tunnel

Fylkeskommunen og vegvesenet mener det må brukes 200 millioner kroner mer på miljøvennlig transport om Brosundtunnelen skal være med i bypakken.


Uansett, noen i styringsgruppen har funnet at Brosundtunnelen med fjellparkering IKKE er et miljøtiltak. Det vil bare øke trafikken. Derfor trengs det 200 millioner ekstra til slike DIREKTE synlige miljøtiltak som gang- og sykkelveier.

Ålesund-ordføreren: - Vi må slutte med synsing

Konsulentselskap presenterte rapport om framtidige kollektivkonsepter i Ålesund på åpent møte.


I brevet til kommunen fra Samferdselsdepartementet, datert 08.07.16, angående Transportsystemet i Ålesund, står det i avsnitt to: «Samferdselsdepartementet har besluttet at et nedskalert konsept 4 skal legges til grunn for videre planlegging av arbeidet med transportsystemet i Ålesund. Konseptet som skal planlegges videre tilsvarer tiltakene i den lokale vedtatte bypakka, som igjen bygger på KVUen s K4, men hvor bl.a. en del tiltak på gang- og sykkel utgår.»

Tunnelen med fjellparkering er og blir det beste miljøtiltaket for sentrum noensinne og bør absolutt regnes inn som en miljøgevinst for gang- og sykkel i bypakken. Videre påplussinger burde være unødvendig i første fase.

Kristiansund kommune vs. Vegvesenet

Når man skulle forbedre veisystemet i Kristiansand, så hadde Vegvesenet en klar holdning om at alle veier skulle ligge i dagen. De planla en masse veier gjennom byen, inntil kommunen tok saka i egne hender. De kontaktet Miljødepartementet som ga kommunen medhold i at det var en STOR miljøgevinst å legge mange av vegene i fjellet. Noe som medførte at Vegvesenet fikk blanke ark og nye fargestifter. Det ble aldri utregnet noe eksakt miljøgevinst i kroner og øre, men departementet var klar på at det var en storgevinst.

Går videre med tre alternativer – må trolig ha dispensasjoner fra krav:

Slik ser de for seg Brosundtunnelen

Tunnelen bør ha åpning i øst på Ystneset og i vest på Skutvika eller ved Fjordlaks på Aspøya.


Jeg tror i hvert fall sørlendingene har funnet rette formelen for prosentregning. De sto heller ikke med hua i hånda da regnestykket skulle ha to strek under svaret. De var fremoverlent og gikk til Miljødepartementet og fikk jobbet fram gode løsninger. Noe Ålesund kommune også burde gjøre.

Står man med hua i hånda og med en masse kjekt å ha-tiltak også denne gangen, så får man så hatten passer og intet annet.

Det er ikke nødvendig å gjøre alt så komplisert. Det er en årsak til at de gamle egypterne bygde pyramidene med spissen opp. Begynn på bunnen med Brosundtunellen, så blir alt så mye enklere når vi kommer til overflaten.

Lykke til i Tiggerstaden.