Lagmannsretten meiner Hofseth-selskap ikkje burde saksøkt advokat