Jobbar vidare for å flytte stoppestad for kystrute