Kommunane får 7,3 milliardar kroner meir i koronastøtte

Regjeringa løyver ytterlegare 7,3 milliardar kroner til koronahandtering i kommunesektoren i budsjettet i år.
Innenriks

– Så langt har vi sett av 16 milliardar kroner ekstra til kommunane, som skal gå til koronahandtering i årets budsjett. I revidert nasjonalbudsjett legg vi 7,3 milliardar kroner ekstra på toppen av det, slik at kommunane er i god stand til å handtere pandemien i 2021, seier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) til NTB.

Pengane skal delvis gå til auka innbyggjartilskot, altså at kommunane får eit flatt beløp per innbyggjar. I tillegg blir det sett av ein del pengar til såkalla skjønnsmidlar, som blir delt ut basert på dei faktiske utgiftene kommunane har hatt.

– Innanfor beløpet på 7,3 milliardar kroner er det mellom anna sett av pengar til vaksinasjon, massetesting, karantenehotell og pengar til å kompensere lokale bedrifter, seier Astrup.

NRK melde om budsjettforslaget ved 6-tida tysdag morgon.

I tillegg blir det løyvd pengar til psykisk helse, kollektivtrafikk i fylkeskommunane og tannhelsetenesta.

Kommunalministeren lovar at kommunane framleis skal ha ein stabil og føreseieleg situasjon. Noko han òg har lova før.

– Eg meiner vi har vist at vi held ord. Vi sa vi skulle stille opp for kommunane sånn at dei kunne gi gode tenester under og etter pandemien. Med det vi stiller opp med så langt, det som kjem ekstra no, og det som kjem for 2022, meiner eg at vi leverer, seier Astrup.

– Men nokre kommunar har jo meint at dei har fått for lite pengar?

– Ja. Men eg trur ein del av dei har endra syn på det etter kvart som rekneskapane for 2020 er gjort opp. Til dømes meinte Stavanger at dei mangla ein del pengar, men dei enda med å gå i overskot. Det har eigentleg vore lite støy om kommuneøkonomien under korona, meiner statsråden.

Han viser til at sektoren samla sett gjekk med 3 prosent i overskot i 2020.

(©NPK)