Guttelvik peker på Kristiansund - overser vedtak i fylkesutvalget

I mars sa et flertall i fylkesutvalget at politifaglige vurderinger skulle bestemme hvor politimesteren skulle sitte. Nå foreslår fylkesrådmannen at politimesteren skal legges til Kristiansund og begrunner det med statlige arbeidsplasser.

Fylkesrådmann Ottar Brage Guttelvik.  Foto: Staale Wattø

Nyheter

Det var NRK Møre og Romsdal som omtalte Guttelviks innstilling til fylkesutvalget først. I denne gjengir fylkesrådmannen vedtaket fra i mars i år, men legger ikke vekt på det når han anbefaler fylkesutvalget å gå inn for Kristiansund.

I vedtaket fra mars heter det: «Fylkesutvalet i Møre og Romsdal er svært nøgd med at regjeringa foreslår at Møre og Romsdal skal få vere eige politidistrikt. Dette er sterkt ønska frå både fylkesutvalet og andre samfunnsaktørar i Møre og Romsdal. Ein ber om at dei politifaglege vurderingane vert lagt til grunn for lokalisering av politimester». Vedtaket ble fattet med syv mot seks stemmer.

Les også: - Flest offentlige arbeidsplasser i Kristiansund
 

Begrunnes med statlige arbeidsplasser

I Guttelviks begrunnelse for å anbefale Kristiansund står det: Når faglege omsyn ikkje eintydig talar for eit av lokaliseringsalternativa, meiner fylkesutvalet at omsynet til jamnare fordeling av statlege arbeidsplassar bør vere avgjerande. Det er fylkesutvalet si tilråding at Politidirektoratet bør velje Kristiansund som lokalisering for administrasjonssenter i det nye politidistriktet i Møre og Romsdal. Dette med bakgrunn i staten sine eigne retningslinjer for lokalisering av statlege arbeidsplassar og av omsynet til vekst i heile fylket.

Les også: Lover realt engasjement på folkemøte

Les også: Lover Kristiansund kamp

Sve reagerer

Frps Frank Sve reagerer på den rollen fylkesrådmannen tiltar seg i denne saken.

- Det blir bortimot useriøst når rådmannen ikke legger til grunn det vedtaket fylkesutvalget fattet tidligere i år. Der står det klart at politifaglige hensyn er det som skal telle når en skal bestemme sted for politimesteren. Nå har Politidirektoratet sagt at ut fra politifaglige hensyn bør politimesteren sitte i Ålesund. Da kommer Guttelvik med argumentasjon om statlige arbeidsplasser. Dette kommer vi til å kreve svar på i møtet i fylkesutvalget, sier Sve.

I sakspapirene går også fylkesrådmannen i rette med politidirektoratets vektlegging av muligheten for å rekruttere kvalifisert personell. Ut fra direktoratets vurdering er det dette som er det  sterkeste argumentet for å velge Ålesund.

Her vil Guttelvik ha endringer. "I kriteriet rekruttering bør ein ikkje berre vurdere kva alternativ som er best, men kva alternativ som er gode nok", skriver fylkesrådmannen i innstillingen.

Sve er også sterkt kritisk til at Guttevik ikke nevner med et ord den svært krevdende beredskapssituasjonen både tilknyttet Åkneset og Mannen i Rauma.

- Guttelvik gjør her ikke jobben sin. Når vi i dag ser oppslaget på Smp.no om hvilke beredskapsopgaver politiet har tilknyttet Åkneset, så blir det helt uforståelig for meg at det ikke skal telle med i diskusjonen rundt hvor politimesteren skal sitte, sier Sve.

Gjør som 23.000 andre - følg Sunnmørsposten på Facebook