Ingen avklaring for Volda sjukehus

Høyre, Frp og Venstre legger fram helseavtale

Et flertall på Stortinget er enige om at ingen lokalsykehus legges ned, men de beholder ikke nødvendigvis akuttfunksjonen. KrF har brutt med flertallet og mener planen er uforsvarlig.

Fra v: Kristin Ørmer Johnsen (H) Kari Kjos (Frp) og Kjetil Kjenseth (V). Regjeringspartiene er kommet enighet med Venstre om hovedpunktene i en nasjonal helse- og sykehusplan. Avtalen ble presentert på Stortinget torsdag.  Foto: Geir Strand

Nasjonal helse- og sykehusplan

De viktigste punktene i avtalen mellom Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre:

  • Sykehus som i dag har akuttkirurgiske tilbud vil fortsatt ha dette når hensynet til pasientenes behov gjør det nødvendig, og kvalitet og pasientsikkerhet er ivaretatt.
  • Scenarioene i planen vil ikke være førende for de lokale og regionale utviklingsprosessene som skal gjennomføres etter at Stortinget har vedtatt planen.
  • Store akuttsykehus skal ha geriatrisk kompetanse for å møte disse utfordringene.
  • Partiene slutter seg til forslaget til definisjon av de fire ulike typer sykehus som er foreslått i planen: regionsykehus, stort akuttsykehus, akuttsykehus og sykehus uten akuttfunksjoner.
  • Akuttsykehus skal ha akuttfunksjon i indremedisin, anestesilege i døgnvakt, planlagt kirurgi, beredskap for kirurgisk vurdering og stabilisering, og håndtering av akutte hendelser. Vi mener at akuttsykehus skal ha traumeberedskap og generelt akuttkirurgisk tilbud hvis bosetningsmønster, avstand mellom sykehus, bil-, båt- og luftambulansetjenester og værforhold gjør det nødvendig.
  • En eventuell endret oppgavedeling mellom sykehus må føre til en samtidig gjennomgang av kapasitet i ambulansetjenesten.
  • Partene støtter prinsippet om stedlig ledelse.
Nyheter

Venstre, Fremskrittspartiet og Høyre er blitt enige om at ingen sykehus foreløpig skal legges ned, og inntil videre er det heller ikke slått fast at akuttkirurgien ved sykehusene i Volda, Narvik, Lofoten, Stord og Flekkefjord skal fjernes.

– Vi har vært opptatt av at ingen sykehus skal legges ned som følge av de vedtakene vi gjør i denne planen, sier Kari Kjønaas Kjos (Frp).

KrF mener på sin side at planen ikke sikrer forsvarlig beredskap ved lokalsykehusene.

– KrF kan ikke støtte en plan som kan frata de mindre sykehusene akuttkirurgien de har i dag, sier nestleder Olaug Bollestad.

KrF frykter nedlegging

Bollestad mener helseplanen de tre resterende samarbeidspartiene, som sammen har et knapt flertall i Stortinget, i praksis vil bety en utarming av lokalsykehusene som har vært nedleggingstruet. At de ikke legges ned i denne omgang, er bare en midlertidig fredning av sykehusene i Volda, Narvik, Lofoten, Stord og Flekkefjord, mener hun.

KrF klarte ikke å få gjennomslag under flere uker lange forhandlinger med de andre partiene.

– Vårt krav har vært at sykehus med akuttfunksjoner må ha beredskap innen kirurgi, noe som også er et tydelig krav fra Legeforeningen og majoriteten av høringsinstansene. Dette er faglig begrunnet og rett og slett sunn fornuft, sier Bollestad.

«Ryggrad»

De tre partiene i samarbeidet sier de legger opp til at det fortsatt skal være en «ryggrad» av akuttsykehus i Norge.

– Hensikten med denne avtalen er å sikre et godt trygt sykehustilbud hele befolkningen i Norge, sier Høyres helsepolitiske talsperson Kristin Ørmen Johnsen til NTB.

Men det garanteres ikke at alle disse skal ha akuttkirurgisk tilbud.

Se medrom avtalen i egen faktaboks

– Sykehusene som i dag har akuttkirurgi, vil fortsatt ha dette der det er nødvendig, og hvis de klarer å opprettholde god kvalitet og pasientsikkerhet, sier Kjos.

Flere av akuttsykehusene vil fortsatt måtte ha fullt akuttkirurgisk tilbud på grunn av lange avstander, påpekes det i enigheten.

De tre partiene slutter seg til forslaget fra regjeringen om fire ulike typer sykehus: regionsykehus, stort akuttsykehus, akuttsykehus og sykehus uten akuttfunksjoner.

Ap delvis fornøyd

Aps helsepolitiske talsmann, Torgeir Micaelsen, mener helseminister Bernt Høies (H) plan langt på vei er avvist av stortingsflertallet, men medgir at enigheten på flere punkter kommer Aps innstilling i møte. Fornøyd er han likevel ikke.

– Vi kan ikke uten videre gå god for den avtalen de tre partiene nå har gjort. Vi har lagt fram vårt eget opplegg, og det er vårt svar på Høies plan, sier Micaelsen til NTB.

Sp: Dette betyr nedleggelse av lokalsykehus

Senterpartiet mener den nye helseenigheten mellom Høyre, Frp og Venstre vil resultere i at lokalsykehus legges ned.

– Avtalen forandrer ingenting, sier stortingsrepresentant Kjersti Toppe.

– Regjeringen freder kanskje sykehusbyggene med denne avtalen, men tilbudet står fremdeles i like stor fare som tidligere. Dette er en farlig avtale for lokalsamfunnene i Volda, Gravdal, Stord, Narvik og Flekkefjord, som nå er enda et steg nærmere å miste sitt lokalsykehustilbud, sier hun.

Ifølge Toppe betyr avtalen mellom de tre partiene at sykehusforetakene selv får fullmakt til å bestemme framtidas sykehusstruktur.

La fram plan

Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre la torsdag fram en felles avtale om Nasjonal helse- og sykehusplan. Etter planen skal helse- og omsorgskomiteen på Stortinget legge fram sin innstilling denne måneden.

I Nasjonal helse- og sykehusplan, som ble lagt fram i november i fjor, pekte helseminister Bent Høie (H) ut fem sykehus som bør drive videre med indremedisin, men uten akuttkirurgi. Det gjaldt sykehusene i Narvik, Lofoten, Volda, Stord og Flekkefjord.

Bakgrunn:
Leverte 11.000 underskrifter for Volda sjukehus
Ap bergar truleg kirurgien i Volda

Høie mener at flere sykehus er for små til at de skal ha døgnbemannet akuttkirurgi og foreslo at sykehus som skal beholde akuttkirurgi bør ha et pasientgrunnlag på mer enn 60.000 til 80.000 pasienter.

Blandet mottakelse

I midten av januar holdt helse- og omsorgskomiteen en høring på Stortinget om sykehusplanen. Foruten helseministeren deltok ledelsen i de regionale helseforetakene samt representanter for lokalsykehusene og lokale sykehusaksjonister.

Komiteen skal etter planen avgi si innstilling til planen i begynnelsen av denne måneden.

Bent Høie ble møtt med velvilje hos Venstre og Arbeiderpartiet da sykehusplanen ble lagt fram, mens regjeringens samarbeidsparti KrF samt Senterpartiet og SV var negative til ideen om å fjerne akuttkirurgi.

Engasjement

Spørsmålet har også skapt stort lokalt engasjement i de områdene der lokalsykehusene vil miste akuttkirurgitilbudet. Pasienter må fraktes til sykehus i naboområdene istedenfor, og i Distrikts-Norge kan det innebære svært lange avstander.

Det er første gang siden staten overtok ansvaret for sykehusene at Stortinget får en nasjonal plan for utviklingen av sykehusene.


11.000 underskrifter for Volda sjukehus levert i Oslo

Kraftig protest frå grasrota

Grasrota på søre Sunnmøre godtek ikkje ei svekking av Volda sjukehus. Det var bodskapen då 11.000 underskrifter blei overlevert i Oslo tysdag.

 

Ap bergar truleg kirurgien i Volda

Akuttkirurgien ved Volda sjukehus ser ut til å vere redda.