Uendret rente fra Norges Bank

Norges Bank holder styringsrenten uendret på 0,5 prosent og venter at den blir liggende på dagens nivå de neste par årene.

Norges Bank og sentralbanksjef Øystein Olsen holder styringsrenten uendret på 0,5 prosent.   Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Fakta om styringsrenten

Endringer i Norges Banks styringsrente siden finanskrisen:

* 25. juni 2008: 5,75 prosent

* 15. oktober 2008: 5,25 prosent

* 29. oktober 2008: 4,75 prosent

* 17. desember 2008: 3,00 prosent

* 4. februar 2009: 2,50 prosent

* 25. mars 2009: 2,00 prosent

* 6. mai 2009: 1,50 prosent

* 17. juni 2009: 1,25 prosent

* 28. oktober 2009: 1,50 prosent

* 16. desember 2009: 1,75 prosent

* 5. mai 2010: 2,00 prosent

* 12. mai 2011: 2,25 prosent

* 14. desember 2011: 1,75 prosent

* 14. mars 2012: 1,50 prosent

* 11. desember 2014: 1,25 prosent

* 18. juni 2015: 1,00 prosent

* 24. september 2015: 0,75 prosent

* 17. mars 2016: 0,50 prosent

(Kilde: Norges Bank )

Nyheter

– Slik vi nå vurderer utsiktene, vil styringsrenten mest sannsynlig bli liggende på dagens nivå den nærmeste tiden. Samtidig innebærer renteprognosen at det er litt større sannsynlighet for at styringsrenten settes ned enn opp det nærmeste året, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Avgjørelsen fra torsdagens rentemøte var helt på linje med hva de fleste analytikerne hadde ventet. Før sommeren ga Norges Bank uttrykk for at det ville komme et nytt rentekutt i løpet av 2016, men siden da er vekstprognosene oppjustert og fallet i oljeinvesteringer flatet noe ut.

Uventet høy prisvekst

Norges Bank påpeker i rentebegrunnelsen at den hjemlige prisveksten har vært uventet høy de siste månedene.

– Det er tegn til at veksten i norsk økonomi tar seg opp litt raskere enn anslått i juni, skriver sentralbanken, som også merker seg at boligprisveksten har tiltatt.

– Lave renter kan bidra til at veksten i boligprisene holder seg oppe og øke sårbarheten i det finansielle systemet. På den andre siden er veksten i norsk økonomi moderat, og kapasitetsutnyttingen er under et normalt nivå. Lav kostnadsvekst og en noe sterkere krone gjør at prisveksten trolig vil avta etter hvert, heter det i rentebegrunnelsen.

Rentefrys

Norges Eiendomsmeglerforbund mener boligmarkedet er tjent med at Norges Bank fryser styringsrenten.

– Nye bevegelser i renten kan forsterke ubalanser i boligmarkedet. Vi har lenge advart mot effekten på boligpriser i pressområder når styringsrenten kjøres ned på lave nivåer, sier administrerende direktør Carl O. Geving.

Han mener rentefrys over tid vil bidra til å bygge opp et overskudd av boliger i Oslo samt stabilisere det svake markedet i Stavanger, som bidrar til det Geving beskriver som et «historisk delt» norsk boligmarked.

Uviss ledighet

Sentralbanksjef Øystein Olsen slår fast at usikkerheten er stor når det gjelder arbeidsledigheten, både når det gjelder hvor stor den reelt sett er og hvordan den vil utvikle seg i tiden som kommer.

Årsaken er det store avviket mellom den registrerte ledigheten fra Nav og utvalgsundersøkelsen AKU som Statistisk sentralbyrå står bak.

– Vi har over flere kvartaler i et par års tid registrert et økende avvik. En grunn til det økte avviket er at ledigheten stiger blant de unge, men det forklarer bare en begrenset del, sier Olsen.

I prognosene framover anslår Norges Bank at dette avviket vil fortsette å øke, noe som også gjør at sentralbanken i større grad enn tidligere legger vekt på AKU-tallene i et samlet bilde av kapasitetsutnyttelsen i norsk økonomi.

Ingen kutt

Rentebegrunnelsen viser også til at oljeprisen er på om lag samme nivå som før sommeren, mens kronen har styrket seg noe.

Bunnen i rentebanen, Norges Banks anslag for renteutviklingen, er justert opp fra 0,25 prosent til 0,40 prosent. Den nye banen indikerer altså om lag 40 prosent sannsynlighet for et rentekutt til 0,25 prosent.

– Rentebanen indikerer nå om lag 20 prosent sannsynlighet for et rentekutt i desember. Vi tror nøkkeltallene vil fortsette å vise bedring fremover og at Norges Bank vil holde renten uendret også i desember, heter det i en vurdering fra DNB Markets. (©NTB)