Tingretten: 20 år gammel mur er ulovlig oppsatt

Molde-mann tapte saken mot Staten i retten.

Huseier Per Kåre Johnsen (til venstre) og advokat Bjørn Ketil Myrset på den omstridte muren.  Foto: Kjell Langmyren

Nyheter

Det er Rbnett som melder om utfallet av saken.

Per Kåre Johnsen gikk til sak mot Staten ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet etter at han i fjor ble pålagt å søke til kommunen om godkjenning for en mur han bygde i 1997. Johnsen ble også ilagt dagbøter som da til sammen lød på 358.000 kroner. Fylkesmannen i Møre og Romsdal stadfestet i juli i fjor kommunens vedtak.

Molde kommune mener eiendommen, Kringstadvegen 25, privatiserer strandsonen og er ulovlig oppsatt.

Bygd i 1997

Johnsen bygde muren etter at han kjøpte eiendommen i 1995, for å forhindre skader slik som nyttårsorkanen tre år tidligere hadde forårsaket. Han engasjerte i 1997 en maskinentreprenør til dette arbeidet.

Året etter, i 1998, var kommunen på befaring i området og oppdaget arbeidet som var utført. Molde kommune sendte et brev hvor de opplyste at de vurderte muren som lovstridig og viste til at området var regulert som friareal/strandsone. Johnsen ble pålagt å endten søke om tillatelse eller å fjerne muren.

Snakket med kommunen

Johnsen tok da muntlig kontakt og fikk beskjed om at kommunen ikke ville betale dersom denne delen av eiendommen ble innløst.

– Jeg var innom kommunen og snakket med en medarbeider der, og oppfattet det slik at jeg fikk tilgivelse, sa Per Kåre Johnsen til Romsdals Budstikke i slutten av juni. Han anså seg som ferdig med saken den gangen – og ikke hørte noe mer på 17 år.

Først i 2016 tok kommunen på ny opp saka og Johnsen ble på ny pålagt å søke til kommunen. Han ble også ilagt dagbøter på over 350.000 kroner. Fylkesmannen stadfestet i juli vedtaket etter å ha mottatt klage fra Johnsen.

- Ugyldig

Saka ble tatt opp i Romsdal tingrett 27. juni. Her la Johnsen, ved advokat Myrset, ned påstand om at både reguleringsplanen fra 1975 og fylkesmannens vedtak fra i fjor skulle kjennes ugyldig.

Johnsen hevdet reguleringsplanen er ugyldig siden kommunen ikke har gjennomført planen om å erverve området siden den ble vedtatt i 1975. Og viste blant annet plan- og bygningsloven, som sier at reguleringsplaner ikke skal gis større omfang enn at de kan gjennomføres innen rimelig tid.

Videre hevdet Johnsen at muren og øvrige tiltak han har gjort var og fortsatt er fritatt for byggesøknad etter gjeldende regler i plan- og bygningsloven og byggeforskrift. Dette gjelder utepeis, utegulv i stein og muren, som ikke er over én meter, mente Johnsen.

Johnsen mente også at saken er foreldet.

- Gyldig

Romsdal tingrett er imidlertid ikke enig i at reguleringsplanen er ugyldig og mener det ikke var nødvendig av kommunen å erverve området. I rettens vurdering heter det:

«Retten bemerker at friområdet i denne saken hadde den gang ikke noe behov for særlig opparbeidelse for å ivareta allmenhetens behov. Det synes som om kommunen ville sikre allmenheten adgang til fri ferdsel  i strandsonen ...»

Videre viser retten til byggeforbudet i 100-metersbeltet langs sjø.

Retten fant heller ikke at saken kunne omfattes av foreldelsesfristen. Foreldelsesloven er ikke relevant i denne sammenheng, mente retten.

Ulovlig oppsatt

Romsdal tingrett, som var på befaring på eiendommen, konkluderer med at muren er i strid med bestemmelsene i reguleringsplanen og er ulovlig oppsatt. Kommunal- og moderniseringsdepartementet ble derfor frifunnet.

I rettens vurdering heter det:

«Ut i fra en samlet vudering av tiltakets art og omfang, bruk av maskinentreprenør og beliggenhet i strandsonen, er retten ikke i tvil om at tiltaket er i strid med dagjeldende og någjeldende reguleringsplan. Det dreier seg om en "konstruksjon eller anlegg" og "vesentlig terrenginngrep". Saksøker har en forholdsvis stor hage fra bolighuset og ned til strandsonen. Et slikt privat oppdarbeidet område er etter rettens vurdering til hinder for allmennhetens ferdsel og/eller naturlig rekreasjon i strandsonen av dette populære området.»

- Vil anke

Johnsen ble også idømt saksomkostninger på omtrent 42.000 kroner.

Advokat Myrset forteller til Rbnett at hans klient stiller seg uforstående til dommen.

- Når retten gjentar det regjeringsadvokaten sier, uten å bry seg om regler og forskrifter, blir dommen uforståelig. Min klient kommer til å anke saka.

Denne saken ble opprinnelig publisert på Rbnett.