Avviser naboklager på Utstillingsplassen

Fylkesmannen støtter Ålesund kommunes bruk av dispensasjoner og avviser naboklagene.

Utstillingsplassen: Her skal det bygges 46 boenheter. Naboklager har ikke ført fram.  

Nyheter

Flere naboer har klaget på flere forhold vedrørende rammetillatelse til utbyggingen av Utstillingsplassen Bolig AS på Utstillingsplassen.

Tiltakshaver har søkt om 6 dispensasjoner fra kommunale planer. Det gjelder krav til arealbruk til forretning/kontor for etasjen på gateplan, plassering av balkonger over regulert fortausareal mot sør, mønehøyde og gesimshøyde mot Storledbakken og krav om skråtak for etablering av takterrasse i reguleringsplanen.

Plan- og byggesaksutvalget

Godkjenner boligprosjekt med denne utsikten

Etter flere utsettelser og endrede krav, godkjente Plan- og byggesaksutvalget i går søknaden om bygging av boligprosjektet på Utstillingsplassen.


Når det gjelder kommuneplanens arealdel er det søkt om dispensasjon fra lekeplassbestemmelser og støykrav på veranda. Plan- og byggesaksutvalget behandlet klagen i september, men innvilget søknaden. Saken ble deretter oversendt fylkesmannen for endelig avgjørelse.

– Fylkesmannen stadfester kommunens vedtak og rammetillatelse til tiltaket er etter dette endelig gitt. Klagene i saken har ikke ført fram, skriver fylkesmannen.

Nå rives Stallane i Ålesund

En siste titt før alt forsvinner

En grensestein har blitt funnet inne i Stallane. Den skal tas vare på. Resten rives på mandag.