Avviser naboklager på Utstillingsplassen

Fylkesmannen støtter Ålesund kommunes bruk av dispensasjoner og avviser naboklagene.

Utstillingsplassen: Her skal det bygges 46 boenheter. Naboklager har ikke ført fram.   Foto: PLOT ARKITEKTER

Nyheter

Flere naboer har klaget på flere forhold vedrørende rammetillatelse til utbyggingen av Utstillingsplassen Bolig AS på Utstillingsplassen.

Tiltakshaver har søkt om 6 dispensasjoner fra kommunale planer. Det gjelder krav til arealbruk til forretning/kontor for etasjen på gateplan, plassering av balkonger over regulert fortausareal mot sør, mønehøyde og gesimshøyde mot Storledbakken og krav om skråtak for etablering av takterrasse i reguleringsplanen.

Plan- og byggesaksutvalget

Godkjenner boligprosjekt med denne utsikten

Etter flere utsettelser og endrede krav, godkjente Plan- og byggesaksutvalget i går søknaden om bygging av boligprosjektet på Utstillingsplassen.


Når det gjelder kommuneplanens arealdel er det søkt om dispensasjon fra lekeplassbestemmelser og støykrav på veranda. Plan- og byggesaksutvalget behandlet klagen i september, men innvilget søknaden. Saken ble deretter oversendt fylkesmannen for endelig avgjørelse.

– Fylkesmannen stadfester kommunens vedtak og rammetillatelse til tiltaket er etter dette endelig gitt. Klagene i saken har ikke ført fram, skriver fylkesmannen.

Nå rives Stallane i Ålesund

En siste titt før alt forsvinner

En grensestein har blitt funnet inne i Stallane. Den skal tas vare på. Resten rives på mandag.