Helse Møre og Romsdal:

– Vi snakker om nedbemanning på 200 årsverk, og det er for lite til å få regnestykket til å gå opp

Det sa styremedlem Nils Kvernmo i dagens styremøte i Helse Møre og Romsdal. Styret gikk inn for at administrerende direktør Espen Remme skal nedbemanne 200 årsverk som et strakstiltak.

Styremedlem Nils Kvernmo under tirsdagens styremøte i Kristiansund.  Foto: TORBJØRN EIDHAMMER

MÅ KUTTE 200 ÅRSVERK: Direktør Espen Remme fikk klar beskjed fra styret om å nedbemanne 200 årsverk, med virkning tidligst mulig i 2019.  Foto: TORBJØRN EIDHAMMER

Nyheter

* Oppdateres

(Kristiansund): – Behovet for effektivisering på klinikknivå er vurdert til å være 258 millioner kroner, opplyste økonomidirektør Heidi Nilsen om budsjettet for 2019. Helse Møre og Romsdal mangler per nå tiltak for 130 millioner kroner. Direktør Espen Remme har lagt opp til å budsjettere med et underskudd på 44 millioner kroner.

Nå kommer strakstiltakene.

  Foto: TORBJØRN EIDHAMMER

Har ikke alternativer

Både styreleder Ingve Theodorsen og styremedlemmene Nils Kvernmo og Toril Forbord var i møtet klar på at nedbemanning er det eneste aktuelle strakstiltaket som kan gjennomføres på kort sikt.

Alle understreket samtidig at nedbemanning må skje i tråd med spillereglene i arbeidslivet.

Så skal Remme i tillegg legge fram konkrete strukturelle tiltak i styremøtet i februar.  Her kommer Helse Møre og Romsdal til å være tydeligere på hvilke helsetjenester de skal ha, og hvor disse skal være. På grunn av den anstrengte økonomien til foretaket kan det bli aktuelt med sammenslåinger av tjenester, og andre driftsendringer. 

Starter med nedbemanning

Økonomidirektør Heidi Nilsen sa tirsdag at situasjonen er kritisk rundt kassakreditten til foretaket. Det ble også snakket om leasing av medisinsk-teknisk utstyr for å kompensere for færre kroner til investering.

SISTE: Theodorsen kom konkret med forslag til styret om at Remme starter en prosess med å nedbemanne 200 årsverk med virkning fra tidligst mulig i 2019.

Helse Møre og Romsdal skal omstille for 472 millioner fram til 2021.

Under følger det styret vedtok:

– Styret konstaterer en svært krevende budsjettutfordring for HMR for 2019. Målet er bærekraftig drift gjennom et treårig omstillingsprogram 2019-2021. Omstillingsprogrammet vil bli lagt fram i februar 2019 og fokusere på effektivisering gjennom prosessforbedringer og strukturendringer. Den økonomiske utfodringen i 2019 er så alvorlig at det må gjennomføres strakstiltak.

– Det budsjetteres med et underskudd på 44 millioner under forutsetning av forsvarlig likviditetsavtale med HMN. Det forutsettes at allerede identifiserte effektiviseringstiltak med 68 millioner gjennomføres med 100 prosent effekt som planlagt. Administrerende direktør bes videre gjennomføre en nedbemanning med 200 årsverk med økonomisk effekt så tidlig som mulig i 2019.

– Administrerende direktør bes om å opprette en controllergruppe for å bistå i planlegging, gjennomføring og sikring av planlagt effektiviseringseffekt. Styret ber om å få seg forelagt gjennomføringsplan for vedtatte budsjett-tiltak i et styremøte medio januar 2019.

Det blir ekstraordinært styremøte 24. januar. Da får man vite hvor mange Remme har klart å nedbemanne.