Rådmannen i Ålesund skeptisk til nye oppgaver for ÅRIM

ÅRIM vil ha flere oppgaver. Rådmannen i Ålesund mener selskapet må ta det litt med ro.

Marin forsøpling: ÅRIM vil koordinere opprydding av marin forsøpling. Rådmannen mener det er åpenbart at det er flere aktører som vil ha en rolle i dette arbeidet, og at ÅRIM må definere hva de mener med å koordinere. Bildet er fra en ryddeaksjon på Ellingsøya. 

fakta
  • Alle interkommunale selskap skal ha en selskapsavtale
  • Som følge av kommunereformen, får ÅRIM ny eierstruktur
  • Dette betyr at ÅRIM må få en ny selskapsavtale som eierkommunene skal vedta.
  • kilde: Årim
Nyheter

Ålesundregionens Interkommunale miljøselskap skal ha ny selskapsavtale. ÅRIM har sendt et forslag til ny avtale ut på høring til eierkommunene, og det er denne høringsuttalelsen rådmannen i Ålesund nå legger fram for formannskapet.

Lite fleksibelt

Et av punktene i forslaget er ei oppdatering av formålsparagrafen for ÅRIM, og her er det lagt inn flere nye arbeidsoppgaver. Det gjelder bl.a. innsamling og behandling av avfall fra kommunale virksomheter, oppfølging av «villfyllinger» og andre forsøplingssaker, marin forsøpling og etterdrift av nedlagte avfallsanlegg.

Rådmannen i Ålesund synes ikke det er noen god idé å legge inn mange nye arbeidsoppgaver i selskapsavtalen. Hun mener at det vil bli lite fleksibelt ettersom endringer i avtalen krever nye vedtak i alle eierkommunene. Rådmannen vil ha en selskapsavtale som er generelt formulert, men likevel gir klare rammer for hva som skal være ÅRIMs kjerneoppgaver.

Næringsavfall

SKEPTISK: Rådmann Liv Stette i Ålesund mener en selskapsavtale med mange nye oppgaver for ÅRIM blir for lite fleksibel. 

Og her er det ulike meninger mellom selskapet og rådmannen i den største eierkommunen.

Ikke uventa er innsamling av næringsavfall fra kommunale virksomheter fortsatt et kontroversielt tema, og rådmannen mener at det ikke er ønskelig at dette tas inn som en obligatorisk oppgave som ÅRIM skal utføre for alle medlemskommuner. Rådmannen mener det bør være mulig å åpne for konkurranse om næringsavfallet, og hun antar at det finnes et fungerende marked for denne typen tjenester i Ålesundsområdet.

Veier og friluftsområder

ÅRIM ønsker også å ta seg av gate- og friluftsrenovasjonen. Noen kommuner har allerede overlatt dette til ÅRIM, mens jobben i Ålesund blir gjort i et samarbeid mellom Bingsa og virksomhet for veg, anlegg og park. Akkurat nå jobbes det med organiseringa av de tekniske tjenestene i nye Ålesund, og før dette er gjort er det vanskelig å si hva det vil si for bemanninga hvis ÅRIM skal ta seg av gater og friområder. Det er også en rekke andre faktorer som gjør at rådmannen ikke tror at kommunen kan spare penger på å la ÅRIM ta jobben.

Marin forsøpling

Marin forsøpling og etterdrift av nedlagte avfallsanlegg bør heller ikke være oppgaver som skal stå i ÅRIMs selskapsavtale, mener rådmannen. Det er kostbart å drifte nedlagte fyllinger, og forpliktelsene er ulike fra kommune til kommune. Derfor bør det ikke være en oppgave ÅRIM skal overta, men ÅRIM kan komme med tilbud til de kommunene som ønsker det.

Rådmannen konkluderer med at ÅRIM ønsker å legge altfor mange oppgaver inn i selskapsavtalen – oppgaver som etter hennes mening ligger utenfor selskapets kjerneoppgave som er innsamling av husholdningsavfall.

ÅRIM ønsker også å overta ansvaret for å fakturere og kreve inn renovasjonsgebyr – noe rådmannen i Ålesund ikke kan se at det ligger noen gevinst i. Hun er også skeptisk til at prinsippet om lik pris for likt tilbud legges inn i selskapsavtalen. I så fall bør det da bare gjelde husholdningsavfall.

Rådmannen er positiv til forslaget om at nye Ålesund skal få sju av tretten medlemmer i representantskapet, og at ÅRIM skal få utvida låneramma til 250 millioner kroner.