Avviser at foretaket er satt under administrasjon fra eksterne:

Kvernmo varsler nedbemanning i helseforetaket

Konst. direktør Nils Kvernmo varsler nedbemanninger i Helse Møre og Romsdal. Eksterne økonomer fra Helse Midt skal bidra i kuttprosessen, men Kvernmo avviser at Helse Møre og Romsdal nå er satt under administrasjon.

Nils Kvernmo deltok for første gang i styremøte som konst. direktør i Helse Møre og Romsdal.  Foto: NILS HARALD ÅNSTAD

Nyheter

Tidligere styremedlem og eierstyringsdirektør Nils Kvernmo i Helse Midt deltok onsdag for første gang i styret som konst. direktør i Helse Møre og Romsdal.

– Ikke satt under administrasjon

Kvernmos analyse er at det er behov for å arbeide videre med omstilling, og han var svært tydelig på at nedbemanning må til i helseforetaket.

Kvernmo varslet nedbemanning uten at dette blir satt i sammenheng med struktur og endringer.

Allerede i styremøtet for juni vil han legge fram en sak om nedbemanning. Den ferskeste prognosen viser nå et underskudd på minus 100 millioner i år i forhold til kravet fra Helse Midt.

Den negative prognosen har mer enn doblet seg i løpet av årets første fem måneder.

Det vil også komme inn en ekstern gruppe som skal lede og hjelpe administrasjonen og klinikksjefer med å identifisere tiltak, og følge opp at disse blir gjennomført. Også dette blir konkretisert i styresak, orienterte Kvernmo.

– En av mine nærmeste medarbeidere i Helse Midt, Mads Berg (økonom), vil lede denne gruppa. Han vil samarbeide tett med økonomidirektør Heidi Nilsen, sa Kvernmo, og presiserte at HMR ikke nå er satt under administrasjon.

– Dette viser at vi fra eiernes side (Helse Midt) får den oppmerksomheten vi fortjener, understreket han.

Den eksterne gruppen skal altså ikke lede omstillingsarbeidet, men bidra.

Styreleder Ingve Theodorsen orienterte om at langtidsbudsjettet viser at foretaket mangler 1,5 milliarder til oppgraderinger i bygg og anlegg i perioden 2020-30.

– Innsparingstiltakene vi så langt har gjort har fått stor oppmerksomhet, konstaterte styrelederen innledningsvis.

Del av nasjonal debatt

Vedtaket om å sammenslå fødeavdelingen i Kristiansund og Molde har fått stor oppmerksomhet. Derfor er det nå foreslått at det blir lagt fram en ny sak for styret hvor faktaene som er kritisert blir vurdert på nytt.

Kvernmo bekreftet at han vil gå i gang med dette arbeidet, etter å ha takket for tilliten.

– Vi er en del av den nasjonale politiske debatten. Det er stor uro i nedslagsfeltet vårt knyttet til styrevedtak som er gjort. Organisasjonen har mistet adm. dir. som måtte gå av fordi de samlede resultatene av omstillingsprosessen ikke har gitt ønsket resultat, sa Kvernmo.

Han presiserte at direktøren har det formelle ansvaret, men at dette ikke betyr at det er den personen som har skylda, eller er årsaken.

– Noen må ta ansvaret for resultater som ikke kommer. Situasjonen i helseforetaket nå er et resultat av et lagarbeid. Driftsøkonomien har vært utfordringa siden 2011, sa Kvernmo, og mente at alle måtte dele på ansvaret.

Direktøren vil foreslå for styret å utsette sammenslåing av fødevedtaket i Kristiansund og Molde. Bakgrunnen er voldsomme reaksjoner, for stor gjennomføringsrisiko og at det er satt spørsmålstegn ved faktagrunnlaget.

– Fødevedtaket er en del av et omstillingsprogram som jeg mener er nødvendig på sikt. Det er en nødvendig og riktig retning å gå, sa Kvernmo.

Han sa også at det er vedtatt at det skal være ett fødetilbud i Nordmøre og Romsdal, og at dette skal inn i det nye sjukehuset (SNR).

– Spørsmålet er når og hvordan, fortsatte han.

SNR har en kostnadsramme på 4,4 milliarder kroner og skal etter planen åpnes 1. mai 2024.

Vil gjøre grep innen rehabilitering

Kvernmo mener det også er riktig å gå videre med omstilling innen rehabilitering.

– Rapporten som foreligger peker på riktig og nødvendig utvikling for Helse Møre og Romsdal. Utviklingen tilsier færre spesialiserte rehabiliteringssenger, styrket ambulant og poliklinisk behandling. Så må vi avklare bedre hva som er kommunalt ansvar og spesialisthelsetjenestens ansvar.

Det var tidligere i år stor uro knyttet til nedleggelse av Mork og Aure rehabiliteringssenter.

Helse Møre og Romsdal skal nå i møte med Aure kommune og private for å avklare videre drift på Nordmøre. Situasjonen for Mork rehabiliteringssenter er foreløpig ikke diskutert.

– Saka om rehabilitering har jeg ikke rukket å saksbehandle ennå, sa Kvernmo.

Sunnmørsposten kommer med mer