Sterkt halvårsresultat

SpareBank 1 Nordvests resultat per andre kvartal 2019 var 186,2 millioner kroner før skatt, en økning på 72,5 millioner fra samme periode året før.
Nyheter


Det skriver banken i en pressemelding.

Resultatet i første halvår 2019 ble ekstraordinært godt etter gevinster ved etablering av Fremtind Forsikring, oppskriving av eiendom i SpareBank 1 Forsikring og bankens salg av eierandelen i BN Bank ASA. I tillegg til dette har banken god underliggende drift preget av tilfredsstillende vekst og solid kostnadskontroll.

-SpareBank 1 Nordvest fortsetter å se en solid økning i antall kunder og opplever god etterspørsel etter kreditt og andre finansielle tjenester, sier adm. direktør Odd Einar Folland i SpareBank 1 Nordvest i pressemeldingen.

-Bankens etablerte distribusjonsmodell med ledende digitale løsninger i godt samspill med et distriktsvennlig nettverk av lokalkontorer, har vist seg å være en god driver for å tiltrekke seg nye kunder og derigjennom gi grunnlag for lønnsom vekst og utvikling, sier Folland.

Vekst på utlån og innskudd

Renteinntektene fra bankens egen utlånsportefølje har økt fra samme periode i 2018, men provisjonsinntektene fra SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt er noe lavere i forhold til fjoråret.

Utlånsvekst siste 12 måneder er på 8,1 prosent, noe høyere enn i samme periode året tidligere, da utlånsvekst siste 12 måneder var på 6,9 prosent.

Innskuddsveksten er betydelig høyere enn i 2018, og det forventes at den vil holde seg gjennom året. Innskudd fra kunder har økt med 11 prosent siste 12 månedene, og bankens innskuddsdekning er på 73,8 prosent, ekskludert lån i kredittforetakene.

- Solide utsikter

Den økonomiske utviklingen i bankens markedsområde Møre og Romsdal har også vært god gjennom første halvår. Produksjon og etterspørsel har som i 2018 og starten av året hatt en positiv utvikling.

Arbeidsledigheten har stabilisert seg på et lavt nivå, og dette sammen med den svake kronekursen, har gitt økt aktivitet innen oljesektoren og en betydelig aktivitet innen offentlig sektor. Det gir grunnlag til å tro på en fortsatt god utvikling i markedsområdet.

Rentenivået er fortsatt lavt og vil foreløpig gi liten effekt på den økonomiske veksten. Boligmarkedet har en tilfredsstillende utvikling og etterspørselen i markedet har økt noe de siste månedene.

-Banken har fortsatt høy fokus på god underliggende drift og økt lønnsomhet. Dette vil styrke bankens posisjon som en aktiv støttespiller for vekst og utvikling i Møre og Romsdal, avslutter Folland.