Tilrår lokal lagring av miljøgift

Vil ha deponi for forurensa masser her

Mengdene forurensa sjøbunn i Aspevågen er så store at det ifølge kommunedirektøren er mest hensiktsmessig å lagre massene lokalt. Hun vil etablere et deponi på Ysteneset. Saken behandles politisk tirsdag.

Renere Fjord: Sol Berntsen Slinning er prosjektleder for Renere Fjord i Ålesund kommune. Her med Ysteneset og Volsdalsvågen i bakgrunnen.   Foto: Marius Simensen

Nyheter

Ifølge kommunedirektør Astrid Eidsvik er det viktig at det nå blir tatt en avgjørelse om etablering av et lokalt strandkantdeponi. Hun har Miljødirektoratet på nakken som pusher på og etterlyser framdrift i oppryddinga av de omfattende mengdene miljøgiftige bunnsediment i Aspevågen.