Overraskende tunnel-nei fra Vegvesenet

Statens vegvesen er negative til tunnel mellom Ålesund og Sula. Ordførerne og utbyggerne protesterer.

Skuffet Utbyggerne i Bytunnelen AS, her ved styreleder Hans Petter Kaaresen og styremedlem Hans Kjetil Knutsen. (Arkivfoto) 

– Vi mener den vil føre til økt biltrafikk og økt press på transportsystemet

Kjetil Strand
Bør det bygges tunnel mellom Ålesund og Sula?
Du må velge et alternativ

Protesterer Ålesundsordfører Bjørn Tømmerdal. Arkivfoto 

Protesterer Sulaordfører Geir Ove Vegsund. Arkivfoto 

Fakta
  • Den planlagte Borgundfjordtunnelen er på fem kilometer.
  • Tunnelen skal gå mellom Vedde i Sula, med forlengelse til Mauseidvåg, og inn på E136 ved Gåseidvika i Ålesund.
  • Møreforsking har gjort en utgreiing om lønnsomhet basert på bompengefinansiering og ferjeavløsningsmidler ved at Langevågsbåten blir lagt ned.
Ålesund og omland

– Dette er en helomvending fra de signaler vi har fått tidligere. Vi har ikke fått noen forklaring, og Vegvesenet opererer med tall vi overhodet ikke kjenner oss igjen i, sier styreleder Hans Petter Kaaresen i Bytunnelen AS. Det private selskapet står bak planene om Borgundfjordtunnelen mellom Ålesund og Sula.

Anbefaler ikke

I sin konseptvalgsutredning (KVU) for transportsystemet i Ålesund sier Statens vegvesen følgende: «Når det gjeld Borgundfjordtunnelen så anbefaler vi ikkje denne utbygd no». Like etter sier de imidlertid at prosjektet er beregnet til å ha stor positiv netto nytte.

Først i forrige uke oppdaget Bytunnelen AS denne formuleringen, og underrettet ordførerne i kommunene. Disse har observatører i styret og har vært med på å finansiere en utredning av prosjektet. Initiativtakerne mener det kan gjennomføres for 6-700 milloner kroner.

Les flere nyheter fra Ålesund og omland

Sprik i beregninger

Statens vegvesen mener imidlertid at kostnadsbildet er et helt annet. De anslår en kostnad på 1,8 milliarder - pluss minus 40 prosent. Der Bytunnelen AS med hjelp av Nordplan anslår en årsdøgntrafikk på 2.000 til 7.000, mener Statens vegvesen at det i 2030 vil kjøre 14.000 biler gjennom tunnelen på en gjennomsnittsdag.

– Hvorfor så ulike tall?

– Et slikt sprik kan indikere at utbyggerne må jobbe enda mer med analysene. Vi kan for eksempel ikke se at de har tatt med store kostnader til en toplans krysstikobling med en kommende 4-feltsveg på Gåseid, sier strategidirektør Kjetil Strand i Statens vegvesen.

Les mer om bil og trafikk her

Protest

I et brev til Statens Vegvesen sier ordførerne at de forventer at organet anbefaler bygging så snart det lar seg gjøre. De peker på at tunnelen ikke er økonomisk belastende, og kan realiseres i løpet av 2-2,5 år. Trafikken er avhengig av en slik avlastningsveg, sier ordfører Bjørn Tømmerdal og hans kollega Geir Ove Vegsynd.

– Det gjør den ikke. Vi vil fremdeles måtte gjøre de grep som ligger i KVU, sier Strand.

– Hva er bakgrunnen for at dere anbefaler å ikke bygge tunnelen?

– Vi mener at den vil føre til økt biltrafikk, og økt press på transportsystemet rundt Gåseid og Nørve. Vi kan også vanskelig se at den kan fullfinansieres med bompenger i privat regi, sier Strand.

Han oppfatter det ikke som om Statens vegvesen har gitt et klarsignal til gjennomføring.

– Vi har visst at private startet utredning av prosjektet, men jeg kan ikke se at det er vårt bord å gi noen tillatelse til bygging. Dette er ikke en riksveg, sier Strand.

Det er først i vurderingen av bompengeinnkreving og tilknytning til den eksisterende riksvegen at de kommer på banen. Men Vegvesenet har også et ansvar for å styre vegutviklingen i regionen i ønsket retning, sier Strand.

– Det haster

I dag skal utbyggerne møte samferdselskomiteen i Møre og Romsdal og orientere om utviklingen.

– Hvorfor er det viktig at et slikt prosjekt gjennomføres i privat regi?

– Fordi vi mener at det er den klart mest effektive måten å realisere det på. Regionen har ikke tid til å vente på å få noe slikt utredet og bygget av det offentlige. Da er det tidligst snakk om en tunnel som kommer neste generasjon til gode, sier Maaseide.