Rettssaka mot Hurtigruten

Stranda tapte i Høgsterett

Stranda Hamnevesen har over fleire år kravd inn millionavgifter ulovleg frå Hurtigruten. Vedtaket i Høgsterett vart gjort med minst muleg margin.

Hamn: Hamnevesenet i Stranda har i realiteten forsøkt å innføre ei eiga bompengeordning for Hurtigruten i Geiranger. Arkivfoto: Staale Wattø 

Dette er saka
  • Stranda hamnevesen sitt krav om passasjervederlag frå Hurtigruten er ugyldig, slår Høgsterett fast.
  • Opphavleg var hamnevesenet og Hurtigruten også ueinige om ei anløpsavgift. Etter at denne vart redusert med 77 prosent, har reiarlaget gått med på å betale rundt 353.000 kroner for 2012 og 2013
  • Vedtaket i Høgsterett vart gjort med tre mot to stemmer.
Nyheter

Stranda sitt krav om passasjeravgift i Geiranger er kjent ugyldig av Høgsterett.

– Det er sterkt beklageleg at ein hamnebrukar må bruke så mykje tid og ressursar på å overvinne eit ugrunna krav, seier Hurtigruten sin konsernsjef Daniel Skjeldam i ei pressemelding.

Hamnevesenet meinte at Hurtigruten skal ut med 15 kroner per passasjer i Geiranger, anten dei går i land eller ikkje.

– Medan alle passasjerane om bord i utanlandske cruiseskip har anledning til å gå i land ved anløp i Geiranger, har dei hurtigrutepassasjerane som skal reise vidare ikkje anledning til å gå i land. Etter mi meining representerer det klart usakleg forskjellsbehandling å likestille hurtigrutepassasjerane med cruisepassasjerane når desse passasjerane si anledning til å bruke kaianlegget er så vesentleg forskjellig, skriv høgsterettsdommar Jens Edvin A. Skoghøy i domsslutninga.

To mot tre

Vedtaket i landets høgste domstol vart gjort med minst muleg margin.


Hurtigruten i Høgsterett

Høgsterett sitt ankeutval har avgjort at Stranda Hamnevesen sin anke skal sleppe igjennom nålauget og prøvast av landets høgste domstol.

– To av dei fem dommarane stemte for å gje Stranda kommune ved Hamnevesenet medhald, medan dei tre andre voterte for å gje Hurtigruten medhald, seier advokat Lennart Garnes, som representerer Stranda kommune. – Ein i fleirtalet hadde også ei tilleggsgrunngjeving.

– Dette indikerer at det har vore ei vanskeleg sak for Høgsterett å ta stilling til, seier advokaten til Sunnmørsposten.

Vilkårleg

Hurtigruten ber no om at samferdselsministeren kjem på bana og ryddar opp.

– Til sjuande og sist handlar dette om at hamnene er ein viktig del av den nasjonale infrastrukturen. Forvaltninga kan ikkje overlatast til enkeltpersonar i rolla som hamnedirektørar. Heile kysten, og Norge som sjøfartsnasjon, treng eit ryddig og føreseieleg system som likebehandlar aktørane, seier Hurtigruten sin konsernsjef.

Ein gjennomgang som KPMG har gjort for Hurtigruten viser store skilnader i korleis hamnene praktiserer utrekninga av anløpsavgifta.

– Dette illustrerer til fulle kor varierande lovverket blir tolka av lokale hamner, og kor tilfeldige og urimelege utslag det kan gi. No må samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen rydde opp i hamnerotet, slik at skipsfarten kan få føreseielege og likeverdige rammevilkår, seier konsernsjef Daniel Skjeldam i ei pressemelding.