– St. Olavs hospital oppdaga nyleg at pasientar forsvinn frå ventelistene når sjukehuset no har brukt Helseplattforma i meir enn eitt år, skriv sjukehuset i ei pressemelding tysdag.

Ifølgje St. Olavs hospital kjem av dette at journalsystemet Helseplattforma har innebygde reglar for utløpsdato på forordningar, som til dømes kan vere tilvisingar og bestillingar av prøver.

– Når utløpsdatoen er overskriden, er ikkje desse pasientane lengre synleg i ventelistene, og sjukehuset mistar oversikt over pasientar som ventar på behandling/utgreiing/kontroll, skriv sjukehuset i pressemeldinga.

Set i verk tiltak

NTB har bede om ein kommentar frå Helseplattforma, men konstituert kommunikasjonssjef Frode Nikolaisen viser til ei fråsegn på nettsidene deira.

Her seier konstituert administrerande direktør Siri Berg at utløpsdato på enkelte forordningar er sett for å unngå at arbeidslistene blir fylte opp med gamle forordningar.

– Vi er i dialog med Epic for å endre på dette, og det vil omgåande bli sett i verk tiltak slik at forordningane ikkje forsvinn frå ventelister. Dette skjer i samarbeid mellom Helseplattforma AS og andre aktørar, seier Berg.

567 pasientar ramma

Per 1. februar er 567 pasientar ramma av feilen.

– Etter gjennomgangen til sjukehuset av desse pasientane er det 67 pasientar som må følgjast opp av dei respektive klinikkane sine med tanke på vidare vurdering. Det inneber vurdering av potensielle konsekvensar og iverksetjing av nødvendige behandlingstiltak dersom det er grunnlag for det, skriv St. Olavs hospital.

Klinikkane ved sjukehuset kontaktar no dei 67 pasientane som må følgjast opp.

Sjukehuset sende tysdag ei bekymringsmelding til Statens helsetilsyn om feilen. I brevet står det at ei fjerning av regelen som fører til at pasientane forsvinn frå ventelistene, krev utvikling av systemet som ikkje vil bli levert før seinare i 2024.

Sjukehusdirektør Grethe Aasved seier at det er svært viktig for pasienttryggleiken at ingen pasientar fell ut av ventelistene på grunn av ein slik innebygd regel i journalsystemet.

– Det blir no sett i verk fleire tiltak i samarbeid med Helseplattforma for å vareta pasienttryggleiken inntil det ligg ei endring føre i journalløysinga. Dette hastar, då problemet aukar i omfang når vi no har passert eitt år etter innføring av Helseplattforma, seier ho.

Fleire feil

Helseplattforma er ei felles digital plattform for heile helsetenesta i Midt-Noreg.

Målet då han vart innført i november i 2022 ved St. Olavs hospital i Trondheim, var betre informasjonsflyt og auka pasienttryggleik, men sidan innføringa har det vorte avdekt ei rekke feil og uønskte hendingar.