Sanitetshjemmet og det nedlagte Ålesund sykehjem på Borgundvegen er i hvert fall to institusjoner ordførerkandidatene fra Høyre og Frp mener kan egne seg for et samarbeid med private.

Valgfrihet

– Det viktigste for oss er at de eldre får god omsorg og en stor grad av valgfrihet. Ved å konkurranseutsette omsorgsoppgavene kan vi oppnå dette, mener Håkon Lykkebø Strand.

Frps ordførerkandidat avviser at det ligger an til en privatiseringsbonanza så fort de eventuelt kommer til makta, men at det er smart å se hva andre kommuner har gjort.

– Og når kommunen nå har kjøpt Sanitetshjemmet, åpner det seg en mulighet for å slippe til private der, mener Lykkebø Strand.

Kan velge vekk

Frp mener det skal være enkelt å velge vekk tilbud man ikke er fornøyde med.

– Men om det er kommunen eller private som driver sykehjem og hjemmetjeneste, skal det offentlige ta utgiftene.

Lykkebø Strand kjøper ikke argumentene om at ansatte i det private har dårligere lønns- og pensjonsvilkår en offentlig ansatte.

– Private har ofte bedre arbeidsvilkår og andre turnusordninger, og mange av dem som går over fra kommunal til privat omsorgstjeneste orker ikke lenger jaget de opplever i kommunen. Derfor er også sykefraværet blant helsearbeidere i det private lavere enn i det offentlige, hevder Strand.

– Og både når det gjelder kvalitet på tjenestene og økonomi, viser undersøkelser at kommuner med flere tilbydere scorer høyere.

Frp ønsker også at ideelle organisasjoner skal slippe til på lik linje med kommersielle aktører.

– Selg tomta

– Høyre ønsker å invitere alle gode krefter til å sørge for større valgfrihet i tjenestetilbudet til eldre, sier partiets ordførerkandidat, Monica Molvær. Og hun peker på Borgundvegen 199 som et godt prosjekt for samarbeid med private.

Monica Molvær mener at Borgundvegen 199 kan være et godt prosjekt for å slippe til private. Foto: Idun Aalbu Rasmussen

– Her kan kommunen selge tomta til private aktører som kan bygge nytt med flere tilbud. Alt fra ordinære seniorboliger til andre omsorgstilbud. Kommunen har ikke råd til å bygge, så her ligger det absolutt an til å samarbeide med private, mener Molvær.

Hun er også opptatt av at kommunen må bruke de ressursene som finnes mer effektivt.

– Men blir det billigere med private enn kommunale omsorgstjenester?

– Vi har tall som viser at private kan gjøre jobben 20 prosent billigere enn det offentlige, men for oss handler det om å samle alle gode krefter som til sammen kan sørge for gode omsorgstjenester, slår Monica Molvær fast.

KrF-velgerne positive

Også Krf-velgerne er positive til privat omsorg. 58,6 prosent svarer ja på spørsmål om Ålesund bør benytte seg av private tilbydere.

– Det er kanskje grunn til å tro at private betyr ideelle organisasjoner for dine velgere?

– Det gjør det nok, og KrF har ingen prinsipielle innvendinger mot at private får slippe til, sier partiets ordførerkandidat Tore Johan Øvstebø.

Men Øvstebø understreker at det er kommunen som fortsatt må ha styringa.

– Valgfrihet er ikke det avgjørende for oss, men et visst mangfold i tjenestetilbudet er bra, mener Øvstebø som nevner Kirkens Bymisjon som eksempel på en organisasjon som kunne få slippe til som sykehjemsdrivere.

– Og jeg mener at det er på institusjonene det kan åpnes for private. Hjemmetjenestene må fortsatt være kommunale.

Tore Johan Øvstebø og velgerne hans er positive til at ideelle organisasjoner kan få slippe til i eldreomsorgen.

Tore Johan Øvstebø tror ikke det kommer til å bli vesentlig billigere for kommunen hvis det skal kjøpes omsorgstjeneste fra private, og han er heller ikke redd for at et eventuelt maktskifte etter valget betyr frislipp av privatisering.

– Det er nok ingen interesserte i, mener Øvstebø. Et frislipp kan føre til at kommunens egne tjenester tappes for ressurser. Derfor er det viktig at kommunen har styringa og avgrenser anbud for å sikre at kommunal og ideell og privat omsorg utfyller hverandre.

Blir en stor sak

– Privatisering av omsorgstjenesten kommer til å bli en stor sak framover, og Frp har vært tydelige på at det er mye penger å spare uten at det har vært like tydelig hvor de mener disse innsparingene skal skje.

Det sier Svein-Rune Johannessen som er Arbeiderpartiets talsperson i helsepolitiske saker, og han advarer sterkt mot at kommunen skal privatisere omsorgstjenestene.

Svein-Rune Johannessen sier at ansatte i omsorgssektoren bør merke seg at de vil få dårligere lønns- og pensjonsforhold i privat sektor. Foto: Staale Wattø

– Mellom 3.000 og 4.000 kommunalt ansatte i denne sektoren i Ålesund bør merke seg at de vil få dårligere lønns- og pensjonsvilkår i det private.

Johannessen viser til at Høyre gikk ut og sa at det ikke var belegg for å hevde at lønns- og pensjonsvilkår i det private var dårligere.

– Nå har helsepolitisk talsmann i Høyre innrømmet at hun var for bastant. Tall fra Velferdstjenesteutvalget viser at lønn og pensjon i privat velferd er ni prosent lavere enn i det offentlige, sier Johannessen.

Han er også bekymra for tilgangen på fagfolk i denne sektoren, men at gode lønns- og pensjonsvilkår i kommunal sektor kan gjøre det lettere å rekruttere folk dit.

– Et privat selskap fikk konsesjon på hjemmetjenester i Ålesund for noen år siden, og det var under fem av hundre brukere som valgte de private. En av grunnene var at de ansatte ikke behersket norsk godt nok, og dette kommer nok til å bli et problem nå også. Jeg er livredd for at private skal slippe til i boliger med heldøgns omsorg for psykisk utviklingshemmede der kommunikasjon og forståelse er utrolig viktig.

Det hører med til historien at da dagens posisjon tok over makta i 2015, var noe av det første de gjorde å avvikle konsesjonen til det private selskapet.

Kan avgjøre valget

– Spørsmålet om privat omsorg er en av sakene som kan avgjøre dette valget. Det er i hvert fall her skillelinjene er helt klare, sier SVs ordførerkandidat Anders Lindbeck. Bare ti prosent av SV-velgerne som er spurt i ScanFacts undersøkelse svarer ja på spørsmål om Ålesund bør benytte seg av private tilbydere.

Anders Lindbeck tror spørsmålet om privat eldreomsorg kan være med på å avgjøre valgresultatet.

Lindbeck understreker at motstanden mot private aktører handler om de kommersielle foretakene og ikke ideelle organisasjoner.

– Vi ønsker at velferden skal være offentlig og at alle pengene går til velferd. Det vet vi at de ikke gjør der private må tenke profitt. Et annet argument er at kommunestyret gir fra seg arbeidsgiveransvaret hvis de slipper til private. Det betyr egentlig at det er flere tusen arbeidstakere i Ålesund som også skal velge arbeidsgiver den 11. september. Dessuten er anbudsprosesser kostbare - penger som heller kan brukes til velferd, slår Anders Lindbeck fast.