En ung mann fra Ålesund er dømt til 2 år og 3 måneders fengsel for ei lang rekke lovbrudd. 1 år og 3 måneder av straffa er imidlertid gjort betinga – mannen slipper med andre ord å sone denne delen, så sant han holder seg unna nye lovbrudd i den tre år lange prøvetida.

Hovedforhandling i saka starta i Sunnmøre tingrett 12. november. Der møtte mannen og erkjente seg skyldig etter tiltalen. Mannens forsvarer la likevel ned påstand om frifinnelse for ett av tiltalepunkta: Frihetsberøvelse av ei ung kvinne i ei leilighet i Ålesund i april i år. Det blei også krevd frifinnelse i forhold til erstatning til kvinna knytta til denne frihetsberøvelsen.

Dømt også for frihetsberøvelse

Retten finner det imidlertid bevist utover enhver rimelig tvil, at mannen berøva kvinna friheten, da han – for å gjøre krav på penger kvinnas ekskjæreste skyldte ham, tok seg inn i leiligheta der kvinna oppholdt seg sammen med sønnen sin.

- Det er etter ei samla vurdering klart at kvinna ikke oppholdt seg frivillig i leiligheta med mannen til stede, heter det i dommen. Det vises til at kvinna umiddelbart etter hendelsen forlot leiligheta og flytta inn hos familien sin. Videre finner retten det bevist at mannen også forsto at han tok friheten fra kvinna. Her vises det til at han oppførte seg truende, blant anna med knusing av dørglass.

- Mannens drapstrusler retta både mot kvinnas ekskjæreste og familien hans har forsterka trusselsituasjonen som berøva kvinna friheten, heter det. Retten finner det også bevist at mannen handla med hensikt å oppnå vinning: Kvinna blei pressa til å ufrivillig gi fra seg en iPad, og seinere til å gå til banken for å ta ut penger.

Sparka mann i hodet

Selv om retten ser alvorlig på frihetsberøvelsen av kvinna, blir et tilfelle av grov vold i Storgata i Ålesund ei augustnett i år, vurdert som det mest alvorlige forholdet i saka:

Etter først å ha slått en annen mann slik at han falt i bakken, fortsatte den nå domfelte mannen å sparke vedkommende slik at han blei bevisstløs, fikk hjernerystelse, hevelser i ansiktet og skade på ei tann. Voldshandlingene resulterte i at mannen som blei utsatt for volden ikke var i stand til å jobbe på over to uker.

- Handlingene hadde et svært stort skadepotensiale, skriver retten, som likevel finner det formildende at mannen faktisk gikk tilbake til åstedet og tilkjennega seg da politiet kom til stedet. Isolert sett ville den grove volden ha resultert i fengselsstraff i ti måneder, anfører retten.

- Hensynsløst og med forbrytersk forsett

I forhold til straffutmålinga heter det blant anna følgende:

 - Omfanget og variasjonen av straffbare handlinger som mannen dømmes for vitner om at han over en lang periode har opptrådt med forbrytersk forsett og hensynsløst overfor andre personer. Retten finner at både allmenne og individualpreventive hensyn taler for at det bør reageres strengt i saker av slikt vesentlig omfang som denne.

- Mannen er ung og har mulighet til å endre livsførsel. Han har inntil denne saka det siste året hatt gamle saker hengende over seg. Retten antar at mannen med denne saka har anledning til å gjøre opp for seg en gang for alltid, og deretter starte på nytt.

Det har virka skjerpende på straffa at frihetsberøvelsen av kvinna gikk over forholdsvis lang tid, at den ramma en person i hjemmet sitt og at det var et barn involvert i saka.

- Det at kvinna måtte gå på tå hev overfor mannen ei heil natt, har prega henne i ettertid slik at hun valgte å flytte fra leiligheta, heter det. Isolert sett taler frihetsberøvelsen for ei fengselsstraff på 6 måneder, anfører retten.

På den andre sida har det vært formildende i forhold til straffutmålinga at det har gått lang tid siden flere av lovbrudda blei begått, uten at mannen kan lastes for dette. Også det at mannen har tilstått lovbrudda har virka formildende.

- De fornærmede i saka har slik blitt skjerma fra påkjenninga det ville ha vært å forklare seg, og tilståelsen har videre hatt prosessøkonomisk betydning, heter det.

Lang liste

I tillegg til at mannen er dømt for frihetsberøvelse og grov vold er han også dømt for følgende lovbrudd, alle begått i tidsrommet fra april i fjor til september i år:

  • Ytterligere to tilfeller av legemsbeskadigelse.

  • Tre tilfeller av legemsfornærmelse, blant anna for å ha slått to kvinner uprovosert i ansiktet.

  • Ett tilfelle av trusler mot ei kvinne, som også blei trua til å gi fra seg penger.

  • Tre tilfeller av grove tjuveri mot boliger i Ålesund.

  • Åtte tjuverier, deriblant de tidligere omtalte sykkeltjuveriene som fant sted i Ålesund i september.

  • Fire tilfeller oppbevaring av narkotika som hasj, amfetamin og tabletter.

  • Tre tilfeller der mannen har brukt narkotika

  • Ett tilfelle av kjøring i rusa tilstand.

  • To tilfeller av kjøring uten gylig førerkort.

  • Ett tilfelle ordensforstyrrelse.

Med bakgrunn i faren for gjentakelse har mannen sittet i varetekt siden han blei pågrepet i september. I den ubetinga delen av fengselsstraffa skal det derfor gjøres et varetektsfradrag på 69 dager.

Dommen i tingretten er ei fellesstraff med en annen dom av 16. november 2010.

Mannen er ikke ilagt saksomkostninger.