I etterkant av at denne saka ble publisert er Akademiet frifunnet i en dom fra lagmannsretten.

I 2012 startet Utdanningsdirektoratet å granske regnskapene til blant annet Akademiet VGS Ålesund AS fra 2009 til 2011. I tilsynet fant direktoratet ut at privatskolen gjennom handel med «nærstående selskaper» måtte betale tilbake 533.000 kroner.

Pengene kom ikke elevene til gode, noe som er i strid med privatskoleloven, var konklusjonen.

Pengene ble brukt til innleie av daglig leder, konsulenter til administrasjonen, undervisningspersonell og kjøp av «diverse ikke relevante prosjekttjenester».

Direktoratet fant også mangelfulle avtaler, manglende habilitet ved godkjenning av fakturaer og aksept av påslag som verken var avtalte, eller relevante for skolens virksomhet.

– Vi mener vedtakene er feil, og at det er åpning for å gjøre fellesinnkjøp så lenge man handler til markedspris, sa Kjetil Eide, administrerende direktør i Akademiet Norge AS, til Sunnmørsposten 19. august i fjor.

Staten fikk fullt medhold

Akademiet saksøkte staten og Kunnskapsdepartementet for å få konklusjonen omgjort.

I en ny dom fra Oslo tingrett har imidlertid staten fått fullt medhold. Akademiet i Ålesund må betale tilbake 533.000 kroner og Akademiet i Drammen AS blir pålagt å betale tilbake 924.000 kroner til Utdanningsdirektoratet.

I tillegg må de sammen betale totalt i overkant av 200.000 kroner til staten i saksomkostninger.

Vil trolig følge opp dommen

– Vi tar dommen til etterretning, og vil i samråd med advokat gå nøye gjennom den. Dommen er prinsipielt viktig for oss, sier Kjetil Eide til smp.no, torsdag kveld.

Ifølge Eide har Akademiet alltid en intensjon om å følge regelverket. Stridens kjerne har vært om privatskolene har kjøpt tjenester til markedspris eller ikke.

– Det overrasker oss at myndighetene ønsker å detaljstyre virksomheten vår, sier Eide.

I 2015 valgte Akademiet imidlertid å innrette seg etter tilsynsrapporten fra direktoratet.

Har statstilskuddene kommet elevene til gode, slik loven krever?

– Vi driver skoler som er rimeligere enn tilsvarende skoler i det offentlige. Hos oss fullfører elevene i langt større grad, og ser du på resultatene er det ikke tvil om at pengene har kommet elevene til gode, mener Eide.

Dommen fra Oslo tingrett legger imidlertid ikke vekt på hvor gode resultatene er, så lenge Akademiet har brutt utbytteforbudet i friskoleloven.

– Kommer dere til å anke dommen?

– Vi vil gå nøye gjennom den, men allerede nå kan jeg si at det er stor sannsynlighet for at vi vil ta den videre, sier Eide.

Leide inn over markedspris

Jan Ove Otterlei var ansatt som daglig leder ved Akademiet i Ålesund i 80 prosent stilling fra 1. januar 2011 til 31. oktober 2011. Han hadde en bruttolønn inklusive feriepenger på 743.711 kroner.

Resten av året ble han leid inn av skolen fra Infopartner AS, hvor Otterlei og Petter Arne Alvik er hovedaksjonærer, gjennom selskapene Skjervika AS og Stongnes AS.

Akademiet Privatistskole Ålesund AS er også heleid av Infopartner AS - altså hvor Otterlei og Alvik selv er eiere.

Infopartner AS fakturerte skolen 105 timer for til sammen 135.682 kroner. Retten legger til grunn at skolens kostnad til daglig leder inkludert påslag på lønnen var på kroner 1.102.506 kroner.

«Retten kan ikke se at det foreligger andre grunner for å betale daglig leder mer enn markedspris. Saksøkerne har vist til at Otterlei er en dyktig daglig leder og at skolen hadde en liten effektiv administrasjon. En effektiv administrasjon gir ikke skolen rett til å kjøpe tjenester fra nærstående som ikke er på markedsmessige vilkår. Når det gjelder Otterleis kvaliteter og kvalifikasjoner er disse etter retts oppfatning hensyntatt i det romslige skjønnet som departementet har foretatt ved fastsettelsen av markedsmessig lønn. Det er etter dette ikke dokumentert at skolen fikk en merverdi som kan forsvare kostnader utover markedspris», heter det i dommen.

Skolens kostnad til innleie av Otterlei er nærmere 130.000 kroner over markedspris.

Kunne ansatt vikarer

I 2011 leide Akademiet i Ålesund inn vikartjenester fra blant annet Vikar.no Møre AS, som formidler vikarer til undervisning.

Vikar.no Møre AS er heleid av Infopartner AS.

– Akademiet har anført at skolene må ha full frihet til å velge om de vil ansette eller leie inn undervisningspersonale. Retten er uenig i dette. Friheten til å leie inn lærere i stedet for å ansette er begrenset av utbytteforbudet. Vikar.no Møre og Akademiet Privatistskole i Ålesund er nærstående selskaper, og det er dermed nødvendig å vurdere om innleie har skjedd på markedsmessige vilkår.

Vikarene som ble leid inn var fast ansatt i et nærstående selskap. Retten mener at det av organiseringen ikke var problemer med å ansette vikarer i små stillingsbrøker.

– I realiteten brukes vikarselskapet som et mellomledd som skal ha sitt påslag for utleie av vikarene. Dette er ikke noe en rasjonell markedsaktør vil gjøre, fordi det i realiteten betales en høyere pris for vikarene enn ved å ansette disse direkte. Kostnaden med å ansette vikarene ville ligge på 420.000 kroner, mens det ble betalt ut 525.000 kroner.

Oslo tingrett mener at differansen på 120.000 kroner ikke har kommet elevene til gode, og at dette er i strid med utbytteforbudet i friskoleloven.

Påslag for administrasjonskostnader

I tre prosjekt er det i vedtaket til Utdanningsdirektoratet konkludert med at kostnadene ikke er relevante for skolen. Prosjektene dreide seg om såkalt LMS og læremidler, IKT og innkjøp/økonomi.

Problemet er ifølge direktoratet at kostnadene ikke er relevante fordi kostnader til lisenser viderefaktureres fra Akademiet Norge AS med et påslag på fem prosent for administrasjonskostnader.

Totalt sett er retten enig med staten i at nærmere 50.000 kroner i denne posten er i strid med friskoleloven.

Oslo tingrett støtter også staten i at kostnader for innleie av Petter A. Alvik som administrasjonskonsulent med nærmere 225.000 kroner er i strid med utbytteforbudet i privatskoleloven. Alvik er medeier i Infopartner AS.

Sunnmørsposten har ikke lykkes med å komme i kontakt med Ingrid Skog Hauge. Hun representerte Kunnskapsdepartementet i Oslo tingrett.

foto
Daglig leder Jan Ove Otterlei ved Akademiet ble innleid til en kostnad på 130.000 over markedspris, ifølge Oslo tingrett. Foto: Arkiv