Nytt vegskilt er allerede på plass på hagegjerdet foran huset tilBernt Fylling. Til venstre for vegskiltet står bautaen over PederFylling.

Peder Fyllings veg går fra fylkesvegen på Fylling iEngsetdalen og har tre brukere. Vegen eies av Bernt Fyllings sønn,Egil, som for et par år siden overtok garden.

Hjellen nedstemt

Skodje formannskap vedtok det endelige navnet for noen uker siden,etter andre gangs behandling og med fem mot to stemmer. Denkommunale navnenemnda innstilte på at vegen skulle hete Hjellen.Formannskapet vedtok Hjellen som vegnavn i fjor høst.

Underklagebehandlingen kom det forslag om Sollivegen, fordi vegen føreropp til gardsbruket Solli. I formannskapet ble forslaget omSollivegen satt fram av Bjørn Andre Stavset. Det fikk bare enstemme i prøveavstemningen.

Modolf Hareide foreslo Peder Fyllingsveg, alternativt Hjellen.

Høringsrunde

Det kom flere innspill ihøringsrunden. Skodje Bondelag støttet Peder Fyllings veg,alternativt Hjellvegen. Også Liv S. Helgesen gikk inn for PederFyllings veg, mens Lena Gulbrandsen ønsket Hjellen.

De som gikk forSollivegen var Torgeir Fylling, som mente endepunktet må styrevegnavnet. Også Per Fylling mente det var naturlig, men da skrevetSolliveien. Også Inger Bakke begrunnet sitt valg av Sollidvegen medat vegen ender på Solli.

Tone Fylling opplyste i høringen at hunbor på Hjellen og bruker nemninga «vegen fram til Sollid». Hunønsket derfor adressen Sollidvegen.

Vetle Tronstad stilte ihøringen spørsmål om det hadde vært rett å ta opp igjen navnesaken,når klageretten bare gjelder skrivemåten av navn.

Engsetdalenmister «e»

Formannskapet vedtok i samme møte at bygdenavnetEngesetdalen heretter skal være Engsetdalen. Modolf Hareide foresloå beholde Engesetdalen, men tapte med tre mot fire stemmer. Medsamme stemmetall ble det nye navnet vedtatt. Også en del andre navnble endelig fastsatt.

Sjakkbrett fra Ibsen

Peder Fylling bodde der vegen går. Han levde til 1890 og varen kjent folkeminnegransker og folkeminnesamler. Bernt Fylling harreist en bauta i tunet foran huset sitt, og dessuten bygd opp etmuseum over Peder.

Det største klenodiet på museet er et sjakkbrett somselveste Henrik Ibsen sendte i gave. Brettet var kjøpt i Egypt ogvar en takk for at Ibsen hadde fått låne en mengde skrifter, somhan for øvrig aldri leverte tilbake.

Garden Fylling hadde i sin tid16 husmannsplasser og har alltid vært en storgard, som også i dager på flere tusen mål skog og innmark.