Deler av skeivfordelingene mellom helseregionene skal nå rettes opp, ifølge forslaget til statsbudsjett. Dette innebærer at Helse Midt-Norge, som innlemmer Møre og Romsdal og trøndelagsfylkene, får tildelt 224 millioner kroner mer i 2009. Pluss 240 millioner i 2010. - Det blir 464 millioner kroner mer på sikt. At fordelingene av midler blir like, betyr mye, og det blir ganske mye penger etter hvert, sier Almlid. At helseforetakene får kompensert for økte pensjonsutgiftene er han også lykkelig over. - Jeg vet at det er lite sexy for media å skrive om dette, men dette er veldig viktig for oss, at vi får dekket opp en del av økte pensjonsutgifter gjennom økte bevilgninger på om lag 500 millioner kroner, sier Almlid. Han forteller at han er blitt spurt om hva de to viktigste prioriteringene hans er. - Da sa jeg akkurat disse to tinga. Så da er jeg blitt bønnhørt akkurat på disse to, å rette opp skjeivfordelinga og kompensasjon på pensjonsutgifter, sier han blid. - Noe ris bak speilet? - Minussiden av budsjettet har jeg ikke oversikt over ennå. Men når det gjelder investeringsbudsjettet så blir det fremskrevet med de samme summene som er inneværende år. Det ligger ikke inne noen ekstraordinære bevilgninger på bygg i 2009 i Møre og Romsdal. Men ovenfor styret vil jeg innstille på at det blir byggestart av ny barneavdeling ved Ålesund sjukehus i 2009, og byggestart av nytt sjukehus i Molde i 2012. - Er det noe som smerter ved dette budsjettframlegget? - Vi har ei utfordring på investeringer. Vi har store forpliktelser ovenfor St. Olavs hospital. Det må ikke bli slik at vi ikke kan investere andre steder. Investeringsregimet for norske sjukehus må gjennomgås i 2009. Det har også statsråden signalisert skal skje. Skal vi bygge Molde sjukehus i 2012, da skulle vi hatt en milliard kroner mer i 2012, påpeker han.