Det samla resultatet etter skatt for bankane enda til slutt på 88,5 milliardar kroner. Det er ein auke på 17,2 milliardar frå året før.

Bankane hadde rekordhøge renteinntekter i 2023. Rentenettoen til bankane var 130,4 milliardar kroner i 2023, ein auke på 27 milliardar kroner samanlikna med 2022.

– Årets rentenetto er den høgaste rentenettoen som er registrert i statistikken. Veksten på 26,3 prosent frå fjoråret er også den sterkaste sidan byrjinga til statistikken, skriv SSB i oppdateringa si.

Fall i BSU-sparing

Nordmenn sine innskot i BSU-kontoar har halde fram med å falle. Det totale innskotet i BSU-kontoar låg ved utgangen av 2023 på godt og vel 46 milliardar kroner, ein nedgang på 3 milliardar kroner frå utgangen av 2022.

Nedgangen har bremsa litt opp samanlikna med 2022 kvar behaldninga minska med 4,4 milliardar gjennom året.

Auka kredittap

Bankane hadde eit auka kredittap på utlån. I 2023 låg kredittapet 4,1 milliardar kroner. Det er ein auke på 2,1 milliardar frå 2022.

– Trass i denne auken er konstaterte utlånstap redusert med 4,7 milliardar frå 2022 og utgjorde 2,1 milliardar i 2023. Den samla auken i kredittap i 2023 kan forklarast ved at bankane tilbakeførte ein relativt stor del tidlegare avsette kredittap på utlån i 2022, skriv SSB.

(©NPK)