Fredag møttes kontrollutvalget i Ålesund kommune for å diskutere en rekke kritikkverdige forhold som har kommet opp på Bingsa.

SISTE NYTT: Alt om Bingsa-skandalen her

Allerede anmeldt

Etter et over to timer langt møte som ble holdt bak lukkede dører kom utvalget fram til at det ikke går inn for politianmeldelse nå.

Sekretariatet foreslo på forhånd å anmelde teamleder Per Oskar Slinning for mistanke om korrupsjon. Fredag morgen kom rådmannen utvalget i forkjøpet og fortalte at kommunen selv har bestemt seg for å anmelde.

Varslet tilsyn

I forslaget til vedtak som ble sendt ut på høring onsdag, foreslo også sekretariatet å anmelde virksomhetsleder Sigrun Jahren for brudd på arbeidsmiljøloven. Etter tilbakemeldingene fra administasjonen og rådmannen har kontrollutvalget vedtatt å avvente en slik anmeldelse.

– Sakspapirene Sunnmørsposten har skrevet om var foreløpige. De ble sendt ut på høring med frist fredag morgen. Etter at det kom avklaringer fra rådmannen er vedtaket endra, sier Finnes.

- Hva er grunnen til at dere går bort fra forslaget?

- Det er de tilbakemeldingene vi har fått fra rådmannen. Blant annet ble det poengtert at Arbeidstilsynet har meldt tilsyn kommende uke for å kontrollere bruk av overtid, sier Finnes.

- Var det dette som var avgjørende for at dere endra meining?

- Nei, dette var bare en del av høringsuttalelsen til rådmannen, men jeg ønsker ikke å gå inn på hvilke andre momenter som kom fram i svaret fra rådmannen.

Kan bli tatt opp seinere

I vedtaket fra kontrollutvalget referes det blant annet til at rådmannen er opptatt av at anmeldelser av kommunens egne ansatte bør skje på et sikrest mulig faktisk grunnlag.

«Enhver vil uten videre gi sin tilslutning til dette. Arbeidstilsynets adgang til å kreve fremlagt enhver relevant opplysning vil bidra til det samme», står det i vedtaket.

«Slik saken står i dag mener sekretariatet at anmeldelse og etterforskning er et hensiktsmessig tiltak for å belyst sakens ulike sider. Men overstående taler for at spørsmålet om anmeldelse av virksomhettsleder til påtalemyndighetene likevel bør kunne stilles i bero i påvente av den varslede saksgang og de hensyn som er påpekt», står det videre.

I forkant av møtet rådet sekretariatet også til anmeldelse av teamleder Per Oskar Slinning for medvirkning til brudd på arbeidsmiljøloven. I vedtaket nå heter det at dette er uaktuelt.

I spørsmålet om overtid er teamleder vurdert på linje med vanlige arbeidstakere, og arbeidstakere kan ikke straffes for brudd på overtidsbestemmelsene fordi dette er ansett som et reint arbeidsgiveransvar, står det i vedtaket.

Under et enormt press

Finnes forteller at utvalget har jobbet under et enormt press:

– Formannskapet hadde møte på tirsdag. Onsdag ble sakspapirene sendt ut på høring, og i dag kom høringssvaret.

Venter på revisjonen

Kommunerevisjonen har pekt på en rekke kritikkverdige forhold ved driften av Bingsa. I tillegg til overtidsbruken, har revisjonen kritisert den økonomiske styringa og drifta av anlegget, og ulovlig kjøp av tjenester fra to leverandører.

- Kommunerevisjonen driver fortsatt undersøkelser som vi vil komme tilbake til i kontrollutvalget, sier Finnes.