E39 Ålesund – Molde ble i februar 2016 anslått til å koste opp mot 38 milliarder med motorveg hele vegen.

– Regjeringen har kommet med krav om å få ned prisen, sier seniorrådgiver Håvard Austvik i Statens vegvesen.

Derfor er det aktuelt å bruke en lavere vegstandard (H5) på hele strekningen mellom Digernes i Skodje og Vik i Vestnes som første byggetrinn.

Dette betyr i så fall at fartsgrensen maksimalt vil bli 90 km/t – ikke 110 – og det blir tofeltsveg med forbikjøringsmuligheter.

Det har vært et politisk mål å ha firefelts motorveg og H8-standard for å få ned reisetiden mellom byene til 45–50 min.

Anbefaling før sommeren

Digernes – Vik vil få en lengde på 25–31 km avhengig av trasévalg. Enten skal vegen gå i tunnel fra Solnørdalen under Svartløkvatnet, eller så blir det tunnel forbi Sjøholt og ny tunnel fra Ørskogfjellet til Vik i Vestnes. Uansett blir det minst sju kilometer med tunnel på strekningen, bekrefter planleggingsleder Rolf A. Hamre.

Vegvesenet har som mål å levere sin anbefaling i sommer, så skal forslaget ut på høring før Samferdselsdepartementet avgjør trasévalget.

– Vi er nesten ferdig. Det eneste som gjenstår er en kostnad/nytte-vurdering av alternativene med H5-standard, sier Hamre til Sunnmørsposten.

Han vil ikke snakke kroner, men Riksvegutredningen vurderte Digernes – Vik til 9,6 mrd. med motorvegstandard.

– Det kan bli aktuelt å bygge en trinnvis standard med to- og trefeltsveg først med ett løp i tunnel for så å utvide etter hvert på Digernes – Vik. Vi må da planlegge for en slik utvidelse fra starten av slik at vi ikke trenger å bygge om igjen, men kan utvide vegen til firefelts i framtida, sier Austvik.

Kostnadene må ned

Det er lite å spare på selve kryssinga over Romsdalsfjorden, populært kalt Møreaksen. Her må det være to løp i begge retninger med tanke på sikkerhet.

Heller ikke på brua mellom Julbøen og Otrøya i Midsund kommune er det særlig å spare.

Prosjektet med undersjøisk tunnel er nå anslått å koste 14,5 mrd. Firefelts motorveg i tunnel bak Molde sentrum er beregnet til 5,5 mrd.

Heller ikke her vil Austvik avvise at det kan bli trinnvis utbygging fra to til fire felt.

– Regjeringen forventer kostnadsreduksjoner på Ålesund – Molde, det er konkret nevnt i Stortingsmeldingen, sier han.

Trolig motorveg i Brusdalen

Breivika – Digernes er ikke startet på planleggingsmessig, men Statens vegvesen ser for seg at det må bli firefelts i Brusdalen med tanke på trafikkmengde og drikkevannskilden.

Med alle konseptene det jobbes med kan det bli 71–76 km mellom Breivika og Bolsønes i Molde. Dagens E39 er 70 km inkludert ferje.

Forhåndsinnkreving?

I NTP 2018–2029 er det planlagt brukt åtte milliarder til første etappe av E39 Ålesund-Molde, som gjelder fjordkryssing og tunnel gjennom Molde.

To av disse er bompengefinansiering og kan komme i første fase. De siste seks er planlagt satt av i perioden 2024 – 2029.

Ifølge Austvik kan det bli aktuelt med forhåndsinnkreving av bompenger på ferjesambandene ut fra vedtak i aktuelle kommuner.

foto
Rolf Arne Hamre i Statens vegvesen bekrefter at det vurderes å gå ned på vegstandard. Foto: Marius Myklebust