Slik lyder et utdrag fra et åpent brev til Ålesund kommune, signert ni klubber i Utdanningsforbundet i ålesundsområdet. Bakgrunnen for brevet er både den nåværende situasjonen, men også framlegget til ålesundsbudsjett der det foreslås kraftige kutt i skolen som følge av at kommunen må spare penger.

- Vi har en etisk plikt til å rope varsko. Både på vegne av elever som ikke ivaretas, og ellers av allmenne hensyn til kommunens innbyggere, heter det.

- Liten effekt av PPT-offensiv

I brevet pekes det blant anna på at det at PPT (Pedagogisk Psykologisk Tjeneste) har hatt en offensiv for å redusere ventetida på sakkyndig vurdering, i realiteten vil ha liten effekt for de elevene som trenger ekstra hjelp og støtte.

- Mange av de som har venta lenge på sakkyndig vurdering og kartlegging av hjelpebehov, vil på grunn av kuttene likevel ikke få adekvate opplæringstilbud. De få som tildeles ressurser får kanskje halvparten eller mindre av hva PPT har meldt som behov, påpekes det.

I etisk konflikt

Lærerne gir videre uttrykk for at de trange økonomiske rammene gjør at de kommer i en etisk konflikt mellom lojalitet til arbeidsgiver på den eine sida - og elever med udekte opplæringsbehov på den andre.

- Mang er den lærer som har måttet «låne» ressurser fra andre elever for å gi et minstemål av ekstra oppfølging, heter det i brevet.

Les også: - Ikke overraskende

- Prisgitt foreldrene

Mens noen foreldre ikke aksepterer at barnet deres ikke får den undervisninga de har krav på, er andre foreldre mindre informert om elevers rettigheter og klageadgang på enkeltvedtak, påpekes det.

- Slik er barn ved skolene i Ålesund prisgitt foreldrenes interesse og kunnskap om skolesystemet. Barna er også prisgitt foreldres overskudd og evne til å følge opp barna sine. Slik kan vi ikke ha det i norsk skole, sier lærerne.

Om læring, utvikling - og frafall

Når det gjelder de elevene en mener ikke får den spesialundervisninga de trenger, pekes det på sammenhengen mellom læring og sosial utvikling.

- Er det rett at elever må begynne på ungdomsskolen med store faglige mangler, tappet for tiltro til egne ferdigheter, spør lærerne.

- Frafallet i den videregående skolen vil garantert ikke minke som følge av den skolesatsinga Ålesund kommune legger for dagen, hevdes det.

Underbygges av KOSTRA

Ålesundslærerenes utspill underbygges av nye KOSTRA-tall, påpekes det.

- Disse viser at 7,1 prosent av elevene i Ålesund mottar spesialundervisning, mot Møre og Romsdals gjennomsnitt på 9 prosent. Gapet mellom tilrådd ressurs fra PPT og det som reelt gis i skolen forsterker bilder av en uholdbar ressurssituasjon. Ålesund kommune bruker 87.483 kroner i gjennomsnitt per elev i alderen 6-15 år, mot 94.229 kroner i gjennomsnitt i Møre og Romsdal.

- Vi lærere har lært oss å leve med nedslitte og dårlig utstyrte skoler. Men det finnes ei grense for hva man stilletiende skal måtte være vitne til. De kravene til sparing det legges opp til i kommunen vil rasere det som gjenstår av spesialundervisning, skriver lærerne mot slutten av brevet (lenke til heile brevet et anna sted på sida).

Les heile brevet her.

Følg smp.no på Facebook