I alle fall når det gjelder veksten i den formelle kompetansen til de i alderen 30–39 år.

Interessante tall

– Dette er interessante tall for Møre og Romsdal. Relativt sett har vi økt mest av alle de siste 20 år når det gjelder mastergrads- og doktorgradsutdanning for denne aldersgruppen, sier Arthur Almestad, regionansvarlig for Forskningsrådet i Møre og Romsdal.

De ferske tallene baserer seg på materiale fra Statistisk sentralbyrå.

Sogn og Fjordane litt foran

De faktiske tallene som viser status for 2016 er litt mer moderate, men viser at Møre og Romsdal har karret seg opp til midtre sjikt når det gjelder lengre, høyere utdannelse for denne aldersgruppen sammenlignet med andre fylker.

Sogn og Fjordane ligger hakket foran Møre og Romsdal med en andel på 11,7 prosent av befolkningen i alderen 30–39 år med lang, høyere utdanning. I Møre og Romsdal er det tilsvarende 11,6 prosent av befolkningen med slik utdanning.

Må jobbe målbevisst videre

– Innovasjonshastigheten i næringslivet går raskere. Skal en følge med må en gjøre ting raskere og mer effektivt. Offentlig og privat partnerskap blir mer og mer aktuelt – vi skal løse store samfunnsutfordringer og samtidig tjene penger på det. Til alt dette trenger vi ny kunnskap.

Almestad vil på ingen måte underkjenne den innsiktsfulle og erfaringsbaserte kompetansen, men mener det må jobbes målbevisst videre for å få mye mer formell kompetanse til regionen.

– Behov for ny innsikt

– Det handler om omstilling i forhold til næringer som er knyttet opp til petroleumssektoren og behov for ny kjernekunnskap på nye områder der vi må tenke langsiktig og strategisk. Vi trenger folk med ny innsikt om vi skal klare å møte nye samfunnsmessige utfordringer og skape nye verdier både i privat og offentlig sektor.

Ny kunnskap er helt grunnleggende når det gjelder å utvikle nye produkter, prosesser og tjenester, påpeker Almestad og nevner temaer i tiden som den fjerde industrielle revolusjon som omfatter The Internett of Things, Big Data, hvordan effektivisere produksjon gjennom robotteknologi, grønn vekst osv.

– Det handler om å ta i bruk kjent kunnskap og sette den sammen på en ny måte, men også tilførsel av helt ny kunnskap. Det er en lengre prosess. Det tar tid å forske fram helt nye produkter og tjenester.

– Kjempeøkning

Fra 2014 til 2015 har det vært en vekst på 60 prosent i egenutført forskning og utvikling i næringslivet i Møre og Romsdal.

– Det er en kjempeøkning. Totalt brukte bedrifter i Møre og Romsdal 1,3 milliard kroner på egenutført FoU i 2015.

Forskningsrådet støtter mer forskning og utvikling enn tidligere. I 2016 støttet vi næringslivet med ca. 400 millioner kroner, skattefunn medregnet.

Virker selvforsterkende

Et styrket formelt utdanningsnivå gir bedriftene en større forutsetning for tettere samarbeid med forskningsmiljøene, noe som igjen virker selvforsterkende.

Derfor er vi opptatt av å få flere med doktorgrader i næringslivet som kan knytte kontakter med forskningsmiljø både i inn- og utland, sier Almestad.

foto
– Det­te er en god ut­vik­ling for Møre og Roms­dal, sier Arthur Al­me­stad. Foto: Staale Wattø