Fylkeslegen: – Denne saka kan gje helsetenesta ein sjanse til å lære