86 delegater stemte for å gjennomføre endringer, mens mindretallet på 24 ville fortsette med dagens praksis.

Kirkemøtet, som er Den norske kirkes høyeste organ, slår fast at arbeidsgivere skal behandle alle som søker jobb i kirken likt uavhengig av kjønnet på den de er gift med.

– Den norske kirke skal ikke benytte seg av unntaket i diskrimineringslovverket til å forskjellsbehandle søkere på grunn av likekjønnet ekteskap, skriver Den norske kirke i en pressemelding.

Forslaget ble vedtatt etter førstegangs behandling, og vedtaket er bindende for alle arbeidsgivere i Den norske kirke.

Stavanger sist

I de fleste bispedømmer har dette allerede vært regelen. Unntaket har vært Stavanger bispedømme, der bispedømmerådets to fløyer har vært strengt uenige i dette spørsmålet.

– Jeg er glad for vedtaket, og for at det fikk et tydelig votum, sier biskop Anne Lise Ådnøy i Stavanger bispedømme til NTB.

En annen som ikke er like fornøyd, er leder for Stavangers bispedømmeråd Liv Heidrun Skaar Heskestad.

– Vi har mange menigheter der dette vil være et stort problem, sier hun til Stavanger Aftenblad.

Motstanden til vedtaket bunner blant annet i det tradisjonelle kristne synet på ekteskap.

– En lang kamp

Organisasjonen Åpen folkekirke sier at vedtaket er et viktig skritt på veien mot en kirke som ikke gjør forskjell på folk.

– Dette er helt nødvendig for at kirken skal være en god og ansvarlig arbeidsgiver for alle ansatte. Samtidig er det et viktig signal til alle LHBT+ som ønsker å jobbe i kirken, sier leder Gard Sandaker-Nielsen i en pressemelding.

Videre sier han at mange er slitne av denne kampen og mer enn ferdig med å være en sak. Derfor er dette vedtaket så viktig, understreker Sandaker-Nielsen.

Teologisk uenighet

Den norske kirke har hittil benyttet seg av et unntak fra Likestillings- og diskrimineringsloven som omfatter søkere som er gift med en av samme kjønn, når «det er nødvendig for å oppnå formålet og ikke er uforholdsmessig inngripende overfor den eller de som forskjellsbehandles».

Motstandere av vedtaket mener at det blir mindre rom for teologisk uenighet i Den norske kirke, noe Åpen folkekirke avviser.

– Saken er at Kirkemøtet nå tar ansvaret som det øverste beslutningsorganet i trossamfunnet Den norske kirke og tar stilling til hvordan Den norske kirke skal praktisere lovverket, sier Sandaker-Nielsen.

– Det er ikke noe hver enkelt arbeidsgiver i kirken kan gjøre, men noe som må besluttes og forankres på høyeste nivå. Saken handler om hva slags arbeidsgiverpolitikk vi som folkekirke skal ha overfor mennesker som er gift med en av samme kjønn.