– Dette fører til høy fiskedødelighet og økonomiske tap, sier riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen i en pressemelding.

Riksrevisjonen har i sin nyeste rapport sett på fiskevelferden i havbruksnæringen. Konklusjonen er at Nærings- og fiskeridepartementet og underliggende etater ikke har gjort nok for å redusere de vedvarende utfordringene med sykdom og dårlig fiskevelferd.

Fisken blir sykere

Det er kritikkverdig, mener Riksrevisjonen. Dette er den nest mest alvorlige formen for kritikk revisjonen kan komme med.

I rapporten pekes det på at oppdrettsanleggene ligger tett, særlig på Vestlandet, og at det er flere utbrudd av sykdommen infeksiøs lakseanemi langs kysten hvert år.

Helsen og velferden til fisk i havbruksnæringen er ikke tilstrekkelig ivaretatt, slår Riksrevisjonen fast. Ifølge Riksrevisjonen er det vedvarende utfordringer med flere sykdommer i havbruksnæringen, og enkelte nye sykdommer øker i omfang.

Sykdom, sår og skader reduserer verdien på laksen som produseres, siden laks med sår og misdannelser ikke kan omsettes direkte til menneskelig konsum, heter det i rapporten.

– Har sviktet fisken

Dyrevernalliansen mener myndighetene har sviktet fisken.

– Vi har lenge påpekt at dagens reguleringer for vekst ikke tar hensyn til fiskens velferd. Tvert imot så har det ensidige søkelyset på lus ført til en for rask utvikling av cowboy-behandlingsmetoder som har skapt store problemer for fiskevelferden, sier kommunikasjonsleder Lise Kleveland.

Fiskehelsebiolog Mattias Bendiksen Lind, som er tilknyttet foreningen Tekna, etterlyser et system der oppdrettere som setter fiskens helse i sentrum belønnes, mens uholdbar dyrevelferd får konsekvenser.

– Tekna har sammen med et samlet fagmiljø over flere år etterlyst politiske tiltak for å bedre velferden og få ned dødeligheten i oppdrettsanleggene, uten å bli hørt. De årlige fiskehelserapportene fra Veterinærinstituttet viser år etter år at dødeligheten for norsk oppdrettsfisk er altfor høy, og at det ikke skjer noen bedring, sier Lind.

Viser til oppdretterne

– La det være klart: Norsk oppdrettsfisk skal være frisk og ha god velferd, slår fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) fast.

Han mener ansvaret for fiskens helse først og fremst ligger hos oppdretter, men erkjenner at myndighetene ikke har gjort nok for å sikre at næringen ivaretar dette i tilstrekkelig grad.

– Vi kan alle være enige om at dødeligheten i norsk oppdrett er for høy, og at næringen ikke har tatt tilstrekkelige grep for å endre på dette. Samtidig opplever jeg at både næringen selv og myndighetene har et felles mål med å redusere dødeligheten ved å bedre fiskevelferden og biosikkerheten til anleggene, og interesse av å lykkes med det, skriver han i en epost.

Anbefaler å stramme inn

Riksrevisjonen mener også det er kritikkverdig at Mattilsynet ikke har et godt nok system for å gjennomføre et såkalt risikobasert tilsyn. I tillegg er det for lite samarbeid mellom Mattilsynet og Fiskeridirektoratet, slår revisjonen fast. Flere av revisjonens anbefalinger til Nærings- og fiskeridepartementet knytter seg til dette.

Riksrevisjonen anbefaler også å utvikle regelverket for risikostyring og internkontroll i havbruksnæringen, samt vurdere å sette krav til standarder for anlegg og utstyr med krav til dokumentasjon, overvåking og sertifisering.

Skjæran sier rapporten viser at myndighetene må vurdere tiltak som kan bidra til at det gjøres mer for å sikre bedre fiskehelse.

– Det jobbes derfor kontinuerlig med å finne gode reguleringer som kan støtte oppdretterne i deres arbeid, skriver Skjæran.