Tilsett i kommune har fått straff for ulovleg steinfylling