En ny tofelts veg fra Digerneset via Dragsundet, Tomrefjorden og ut til Vik vil koste 4,8 milliarder kroner, ifølge Statens vegvesen. Bompengetaksten er anslått til rundt 70 kroner hver veg og kjøretiden mellom Ålesund og Molde vil bli kuttet med rundt 20 minutter.

Inklusive fjordkryssingene fra Vik via Oterøya og Aukra vil prisen ende på rett i underkant av 20 milliarder kroner fra Digerneset til en støter på Molde by. Der kommer en ny stor regning.

– Luftslott, er beskjeden fra Sve.

Ignorerer indre Sunnmøre

Han mener denne traseen kun tar hensyn til de som skal kjøre fra Ålesund til Molde og ignorerer behovet folk på indre Sunnmøre har.

– Skodje, Ørskog, Stordal, Norddal og Stranda er kommuner som sier nei til denne traseen, sier Sve.

Han vil ha vegen forbi Sjøholt opp til toppen av Ørskogfjellet for så bygge en relativt kort tunnel derifra og ut mot Vik. Dette er omtalt som K2-alternativet.

– Ved å velge dette alternativet klarer vi å koble sammen E136 og E39, samtidig som vi får koble på hele indre Sunnmøre. Samtidig som at dette blir et rimeligere alternativ, sier Sve.

Han tror den samla prisen for E39 mellom Digerneset og grensen mot Molde må ned mot 12–13 milliarder for at det skal være realiserbart.

Truer Hafast

– Det forslaget som vegvesenet nå legger på bordet er en gavepakke til de som kjemper for Romsdalsaksen. Jeg har hele tiden stått bak vedtaket om å velge Møreaksen, men med en pris på fem milliarder for denne vegen så støtter jeg at veg-vesenet nå fortar en full utredning av Romsdalsaksen, sier Sve.

Som forventer at nærings- livet på Sunnmøre nå våkner.

– Med denne prisen på Møreaksen regner jeg med at det vil komme reaksjoner både på Sunnmøre og på Nordmøre. Dette truer både Hafast og kryssingen av Halsafjorden, mener Sve.

Leder av samferdselskomiteen på Stortinget, Helge Orten, har vært en av arkitektene bak Møreaksen. Han karakteriserer trasévalget fra vegvesenet som interessant.

Godt alternativ

– Nå skal dette forslaget ut på høring, så jeg vil avvente å konkludere med hva jeg mener er best. Med en spart kjøretid på 20 minutter, mener jeg dette er et interessant forslag sett i en regionsbyggings-perspektiv, sier Orten.

Han oppfordrer til at en så raskt som mulig får avklart det endelige trasévalget slik at en kan starte jobben med å få prosjektet inn på Nasjonal transportplan i forbindelse med rulleringen av planen i 2021.

– Det ligger som vi vet en oppstartsbevilgning for Møreaksen på seks milliarder i 2023. Derfor er det viktig å også få denne delen av prosjektet inn i transportplanen, sier Orten.

500 millioner billigere

Prosjektleder for denne delen av E39, seniorrådgiver i Statens vegvesen, Håvard Austvik, sier en løsning med veg over Ørskogfjellet vil bli rundt 500 millioner kroner billigere.

– Samtidig vil det å legge til rette for en framtidig utvidelse til firefelts veg bli dyrere etter våre beregninger om en velger alternativet over Ørskogfjellet kontra alternativet vi nå anbefaler, sier Austvik.

Han sier at de ikke har tatt stilling til antall bomstasjoner og plassering av disse, men at en takst på rundt 70 kroner er basert på bompris på tre kroner per kilometer ny veg.