I helga var det årsmøte for fylkeslaga til både Høgre og Framstegspartiet, og før partia rakk å samle seg, kom Frp-leiar og tidlegare landbruksminister Sylvi Listhaug med ei utfordring til Møre og Romsdal Høgre:

Ho vil snakke om landbrukspolitikk.

– Eg har bite meg merke i at Innlandet Høgre stilte seg bak ein landbrukspolitisk resolusjon på sitt årsmøte. Den handla om at Høgre sentralt har lagt seg på ei linje som fylkeslaget i Innlandet ikkje kunne følgje. Hovudsakleg handla dette om innføringa av ei CO₂-avgift.

Det seier Listhaug til Sunnmørsposten.

I sitt alternative statsbudsjett foreslår Høgre blant anna ei klimagassavgift for landbruket, meir fokus på frukt og grønt og ei mjølkekartongavgift. I tillegg har Høgre lagt inn ei drivstoffavgift. Denne kursen vil Innlandet Høgre endre og det var eit einstemmig fylkesårsmøte som stilte seg bak den jordbrukspolitiske resolusjonen.

Dette støttar Listhaug fullt ut.

– Høgre er ikkje til å kjenne att. No håpar eg Høgre i Møre og Romsdal, som representerer eit fylke med mykje landbruk, tek til motmæle mot den politikken Lene Westgaard-Halle (landbrukspolitisk talsperson i Høgre red.anm.) og Høgre sentralt vil ha. Det er ein landbrukspolitikk som tar etter MDG, seier Listhaug.

Ho meiner fylkeslaget til Høgre Møre og Romsdal bør gjere som Innlandet og velje ein annan kurs, der målet er fleire moglegheiter og betre sjølvråderett for bøndene.

– Eg vil utfordre Høgre Møre og Romsdal og spørje om dei kjem til å følge etter resolusjonen til Innlandet Høgre eller Høgre sentralt?

Monica Molvær trur ikkje det går mot eit landbruksopprør i Høgre. Foto: Marius Simensen (Arkiv)

Einige om mykje

Monica Molvær, fylkesleiar i Høgre Møre og Romsdal, seier til Sunnmørsposten at det ikkje blei snakka mykje om landbrukspolitikk under helgas årsmøte. Fiskeri og havbruk, lokalt eigarskap og energi var hovudfokuset i Geiranger.

– Vi er opptekne av korleis vi skal få til ei berekraftig utvikling av næringslivet. Men vi tek gjerne andre diskusjonar i tida fram mot 2025.

At det er snakk om eit gryande landbruksopprør i Høgre, trur ikkje Molvær.

– Det er for tidleg i prosessen til å seie om Møre og Romsdal Høgre vil følge etter Innlandet. Eg kan heller ikkje spå kva som vil skje på landsmøtet i 2025.

Under årsmøtet var fokuset på næringslivet langs kysten og dei utfordringane som følgjer auken i formuesskatten og innføringa av grunnrenteskatt på havbruk. Kraftsituasjonen i fylket var og tema.

– Det er desse tinga vi får mest tilbakemeldinga på.

Dei to partia er einige i mykje når det kjem til skattepolitikk, så Molvær utelukkar ikkje at det kan vere snakk om posisjonering frå Listhaugs side når ho nærmast kallar Høgre for eit avgiftsparti.

For ho betyr uansett mest at Høgre og Framstegspartiet har same oppfatning om kva som er viktigast.

– Det er at vi skal sørge for at næringslivet ikkje blir skatta i hel.

Sylvi Listhaug var landbruks- og matminister i Erna Solbergs regjering. Her frå eit besøk på heimgarden i Ørskog. Foto: Staale Wattø (Arkiv)

Ber bøndene vere meir offensive

Så kva meiner Listhaug er løysinga for landbruket?

– Hovudproblemet er at bøndene er ein del av ein marknad på utgiftssida, medan inntektssida i stor grad er politisk styrt, og dette heng ikkje i hop. Regjeringa har og lagt inn 9 milliardar meir i subsidiar, utan at du får nøgde bønder. Eg har i alle fall ikkje møtt nokon.

Dette tyder ifølge Listhaug på at systemet ikkje fungerer. Frp vil fjerne dagens jordbruksavtale og kutte antal tilskotsordningar. Ho seier og at Tine og Nortura har for mykje makt som marknadsregulatorar.

– Snart manglar vi potet, egg og mjølk. Sist Sp styrte var det og smørkrise.

– Vil Frp gjere noko med tollmuren?

– Vi kan sjå på nivået, men det er fleire avvegingar. Vi skal sikre matproduksjon og beredskap, men vi skal og tenke på forbrukaren.

Ho meiner bøndene bør sjå utover landegrensene.

– Norsk landbruk kan bli meir offensivt. Vi lagar gode produkt og har god dyrevelferd. Bøndene må tenke meir offensivt og sjå på moglegheitene for eksport.

Om dette vil få konsekvensar for eit framtidig samarbeid med Høgre, er for tidleg å seie.

– Vi er opptekne av å fjerne dagens regjering og skal ha ein prosess om strategi fram mot 2025. Frp går til val på fjerne avgifter, og denne avgiftspolitikken til Høgre gjer det ikkje enklare å samarbeide.