Undersøkelser i området viser at bakken er proppfull av miljøgifter, og risikovurderinger indikerer at spredning til sjøen kan gjøre marine organismer i Aspevågen giftig.

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har derfor gitt Ålesund kommune pålegg om å fjerne den alvorlige grunnforurensningen på Ysteneset innen 15. august 2018, for slik å stoppe videre giftspredning til Aspevågen.

– Vi mener det er uakseptabelt å la så sterk forurensning bli liggende i området, påpeker overingeniør Thomas Aurdal hos fylkesmannen.

Gassverket

I første omgang gjelder pålegget fjerning av forurenset masse i området langs innfartsvegen ved bygningen i Ystenesgata 6b, hvor flere bedrifter og NAV holder til. Her lå tidligere Ålesund gassverk, som var i drift fram til 1959.

Dette er tjære, giftige PAH-forbindelser, tungmetaller, oljeforbindelser, kvikksølv og giftgassen cyanid.

– Gassverket var kommunalt drevet det meste av tiden det var i drift. Ålesund kommune er den som har ansvaret for å gjennomføre og bekoste oppryddingstiltak, påpeker Aurdal.

Kommende uke skal kommunen ha møte for å se på hvordan de skal dekke kostnadene. Og kostnadene for å fjerne miljøgiftene kan fort balle på seg, dersom det viser seg at også massene under selve innfartsvegen må fjernes.

Og en vet allerede at det ikke er frisk blomsterjord i grunnen. Allerede ved utbygging av innfartsvegen i perioden 1976–78 observerte Statens vegvesen at det sivet tjære ut av det som trolig var en tank, i forbindelse med gravearbeidet. De prøvde å samle opp tjæra, men de lyktes ikke.

I stedet ble det strødd grus på, for å «mette» tjæra. Denne tjæra ligger igjen under dagens vegbane.

Ekstra sikkerhet

Cyanidgassen i området, som er en av de hurtigst virkende giftstoffene en kjenner, medfører ekstra krav til sikkerhet.

Under arbeidet med å fjerne massene, vil det bli satt opp gassmåler, være miljørådgiver til stede og påkrevd verneutstyr for dem som jobber med oppryddingen.

– Siden tiltakene vil omfatte håndtering av masser som inneholder potensielt meget giftige forbindelser, som cyanider, må en vurdere sikkerhetsforanstaltninger for å ivareta sikkerheten til arbeiderne og brukerne av det nærliggende bygget, påpeker fylkesmannen.