Se informasjonsvideo over

Det har lenge pulsert kraftig på begge sider av Borgundvegen. Nå skal Campus Ålesund få sitt hjerte i form av et torg eller nærmiljøsenter midt imellom NTNU og de to byggene til Norsk Maritimt Kompetansesenter – om planleggerne får det som de vil.

Alle berørte parter ser ut til å være begeistra over planene som skal gjøre området til et levende sted for studenter, ansatte, barn – til bruk for absolutt alle som bor og rører seg i nærmiljøet.

Planområdet er på ca. 370 dekar og strekker seg fra Nørvasundet i øst til Vågaveien og Fagerliveien i vest, i sør er det stort sett avgrenset av E136 og i nord av Gangstøvikvegen – Fogd Greves vei – Larsgårdsringen og Larsgårdsvegen.

foto
I hjertet av Campus planlegges et torg midt mellom NTNU (øverst) og NMK (nederst t.h.). Her blir Borgundvegen en miljøgate for studenter, de som jobber her og alle som bor og ferdes i området. Foto: Illustrasjon: Rodeo arkitekter AS.

Unik i norsk målestokk

– Ålesund har Norges mest næringsnære campus. Det var også en av årsakene til at NTNU ønsket å fusjonere. Campus fungerer som en smeltedigel mellom næringsliv med blant annet Rolls-Royce og deres treningssenter, fagskole, Fagerlia og NTNU, fastslår eiendomsutvikler Kaj B. Westre.

Han forteller at NMK 2 vil stå ferdig 14. august.

– Da tar NTNU over sine areal i nybygget som består av en hel etasje, pluss en halvsylinder der simulatorer og andre tekniske ting skal inn.

Det er en veldig stor investering og satsing vi gjør ved å flytte og bygge opp laboratoriene og flytte hele den nautiske utdanningen over til NMK2, sier en svært så optimistisk instituttleder Hans Petter Hildre.

NMK 2 får også verdens mest avanserte simulator – Kula – som for øvrig de nærmeste naboene har protestert mot.

foto
Havsimulator: Ny simulatorteknologi åpner for spennende forskning ved NTNU i Ålesund. Simulatoren skal plasseres i en «dome» utenfor den nye hovedinngangen til NMK2. Foto: Illustrasjon: NTNU

– Forskningskula er manifesteringen av NTNUs tilværelse i Ålesund. Vi ser store muligheter for å koble det maritime miljøet på overflata til det marine i havrommet. Dette blir utrolig spennende og viktig, sier Hildre.

Også Fagerlia videregående skole skal ha rom her, det samme skal altså også Fagskolen i Ålesund. Fagerlia videregående på sin side er i vekst og har store planer om utvidelse og nybygg.

Det blir også en milepæl når Inmarsat flytter inn i NMK2. Med ca. 100 personer og 12 antenner på taket som kommuniserer med Inmarsats flåte av satellitter i verdensrommet, ifølge daglig leder Trond Leira.

Utnytter energien i området

– Vi vil utnytte energien som finnes i området. Dette blir et moderne byrom og en pilot for fylket, sier byutvikler Silje Sollien om campus-planene.

(saka fortsetter under bildet)

foto
Ser mulighetene Planleggingsdag på NTNU 1. juni i fjor med 60 deltakere. F.v. Sissel Standal, Fagerlia Vgs, Stig Arild Vindenes, Statens vegvesen, Inger Karin Nordstrand, Vann avløp og renovasjon, randi Mordal Hessen, plan og bygning, Claus Reinerts, Møre og Romsdal fylkeskommune er delvis skjult. Foto: Carsten Aniksdal, Rodeo Arkitekter

Sist tirsdag fikk politikerne i Plan- og byggesaksutvalget en kjapp orientering om det som formelt omtales som mulighetsstudie fase II over Campus Ålesund. Mandag legges orienteringen ut på kommunens hjemmeside.

Sollien understreker at dette er et arbeidsdokument. Planene blir presentert i april.

Kommende torsdag skal mulighetene presenteres for nabolaget på et dialogmøte på NTNU.

– Det er viktig at alle beboere og aktører kommer inn i planen og blir tatt hensyn til når dette skal videre inn i en områdeplan, sier sekretær og koordinator for Campus Ålesund, Liv Møller-Christensen ved NTNU.

På NTNU sier viserektor Annik Magerholm at det blir en del omdisponeringer av areal. Nå sitter de med tre utviklingsprosjekter: utvide kafeteriaen, utvikle framtidas undervisningsrom samt utnytte del av fellesareal.

– Å utvikle et levende campus for hele døgnet er i tråd med det NTNU-rektor Gunnar Bovim har sagt, påpeker hun.

(saka fortsetter under bildet)

foto
Moderne byrom I hjertet av campus skal myke trafikanter prioriteres. En ser også for seg mulighet for nye bygninger. Kanskje et studentbolig-prosjekt midt på torget, med plass til små næringer som kiosk, treningssenter, kafé. Foto: Rodeo arkitekter

Nybygg til studentene

Rodeo arkitekter AS har tegnet inn plass til nye bygninger både i øst og vest rundt selve hjertet av campus.

Ved dagens NTNU-bygning ser en mulighet for et nytt studentboligprosjekt midt på torget og med studentaktiviteter døgnet rundt. I Studentsamskipnaden synes de ideen er spennende.

– Vi har bidratt med ideer om hva som er mulig å putte inn i et hus nær campus-torget: For eksempel studentboliger i kombinasjon med andre fasiliteter som treningsstudio og kontorer til studentaktiviteter. Her er et liv etter klokka fire også.

(saka fortsetter under bildet)

foto
Borgundvegen Dette blir hjertet i Campus Ålesund og vil se helt anerledes ut. Her ser en bl.a. for seg et overbygd venteområde for kollektivtransport, med elektronisk informasjon.

Studentforeningen kunne også ha aktiviteter der. Dagens lokaliteter er for dårlige. Vi skulle også gjerne hatt større plass, sier Rolf Viddal, koordinator for SiT.

Han sier det foreløpig ikke er behov for studentbarnehage i området.

Avhengig av medspillere

– Vi kunne nok bygd et slikt hus. Men her er vi avhengige av flere medspillere for å få det til, sier han.

Studentsamskipnaden har i dag 307 studentboliger i Ålesund.

– Vi har en dekning på 15–16 prosent, og ligger under målet på 20 prosent. På campus kunne vi kanskje bygd 100 ekstra studentboliger.

Med økt antall studenter må vi sikkert bygge flere boliger. Vi ser behovet endrer seg etter hvert. Med mer mobilitet mellom campusene blir det kanskje også mer behov for korrtidsboliger, for eksempel i praksisperioder. Kanskje har studentene bolig i Trondheim og trenger noe i Ålesund eller i Gjøvik for en periode. På Campus Ålesund vil en bo under trygge forhold, og med mindre behov for transport, påpeker han.

foto
Levende campus Studentleder Gjermund Kvernmo Langset ønsker seg en levende studentcampus døgnet rundt Foto: Nils Harald Ånstad

– Vi ønsker et levende campus der en kan bevege seg fritt døgnet rundt. Der det er lys i vinduene og personer og aktivitet på torget, sier leder for studentparlamentet i Ålesund, Gjermund Kvernmo Langset.

– Det er viktig at de som bor i nabolaget også ser dette som sitt område der det skjer langt mer enn undervisning.

Grønt fra Aksla til Gavla

– Tanken er å lage en grønn forbindelse mellom Aksla og Gavla. Med grønt og parkanlegg fra NMK til Fagerlia videregående skole, forteller byplanlegger Sollien.

– Fokuset er å gjøre om Borgundvegen til miljøgate med grønne områder og der det blir toveis sykkel- og gangveg, samt lettere å ta buss til og fra.

Det planlegges to busstopp i miljøgata – omtrent som i dag: ett ved Fagerlia og ett ved NMK.

Ny rundkjøring

En rundkjøring skal erstatte de to T-kryssene som i dag sender trafikk til og fra Innfartsvegen, det ene mot Innfartsvegen, det andre mot NTNU. Det kan innebære at rundkjøring med avkjøring nordover blir flytta litt mot vest. Løsningen med rundkjøring skal lette trafikkavviklingen til og fra det som skal bli en fire felts innfartsveg. Det blir mulig å kjøre bil med lavhastighet på den framtidige miljøgata.

Akkurat nå regner ÅF Reinertsen i Trondheim og Statens vegvesen veldig på trafikkavviklingen i området.

Område for utvikling

– Vi synes vi har fått godt til arbeidet med Campus Ålesund der vi har samla ulike aktører og hatt en åpen dialog for å få innspill. Vi har tatt på alvor tilbakemeldingene vi har fått, sier rådmann Astrid Eidsvik.

– Dette er en arena for kunnskap som Ålesund kommune mener er særdeles viktig for utvikling av byen og kommunen videre framover. Da må vi ha en områdeplan som tar høyde for at dette skal være et attraktivt område for utvikling for framtida.

(saka fortsetter under bildet)

foto
Borgundvegen På vegen mellom NTNU og NMK kjører det i dag ca. 6500 biler per døgn. Vegen er det største hinderet for å forene området Foto: Staale Wattø

En god plass å bo

– Her skal folk trives og bo, men i dag er her mye trafikk. Vi prøver å se hvordan vi kan ivareta en klar målsetting for Ålesund og styrke tilbudet for syklende, gående og kollektivt tilbud. Vi bedrer forholdene for gående og syklende.

Det blir også tatt hensyn til barn og ungdom og deres interesser. Blant annet har vi sett på barnetråkk; hvordan barn og ungdom bruker området.

– Områdene NMK, NTNU og Fagerlia blir tre områder som må henge sammen, derfor er trafikkløsninga viktig. Det hele må ses i sammenheng med Bypakken som vegløsningene her blir en del av. Derfor er det også viktig at vi nå får Bypakken inn på Nasjonal Transportplan (NTP) så raskt som overhodet mulig. Det er særdeles viktig for Ålesund og hele regionen at vi får Bypakken inn på første del av NTP. Stopper det opp får vi ikke starte, Dette angår ikke bare Ålesund. Kommunene rundt Ålesund er avhengige av byen, sier Eidsvik.

Pilot for fylkeskommunen

For Møre og Romsdal fylkeskommune er Campus Ålesund et pilotprosjekt der de har fått sju millioner kroner på årets budsjett.

– Piloten har to mål: øke kollektivandelen til og fra Campus med 10 prosent og skaffe bedre kunnskap om hvilke virkemidler som gir effekt i forhold til å endre reisevaner og få folk til å reise mer med buss, forteller rådgiver Gry Halvorsen.

Blant annet blir det fra 1. mai bussavganger på strekningen Moa-Ålesund hvert kvarter fram til midnatt på hverdager.