Dommen i politivoldssaken falt i Buskerud tingrett fredag. Marius Dietrichson, leder for Advokatforeningens forsvarergruppe, har lest dommen og sier til VG at den ikke er til å forstå.

– Gud hjelpe meg! Hva er det den lokale tingretten har gjort? sier han.

Advokatlederen påpeker at slagene med batong mot hodet til fornærmede var potensielt dødelige, og mener det var i strid med politiets instruks.

– Om påtalemyndigheten mener at retten i for stor grad har lagt en beskyttende hånd over politimannen og hele politipatruljen, så bør dommen ankes, sier Dietrichson på spørsmål om han mener frifinnelsen bør ankes.

Avsagt med dissens

Dommen ble avsagt med dissens på tiltalens første punkt, men er enstemmig ellers. Flertallet på to av tre dommere konkluderer med at politibetjenten må frifinnes for den betydelige voldsutøvelsen som er beskrevet i tiltalens hovedpunkt.

Tingretten fant at den voldstiltalte politimannen ikke gikk utover rammen av det loven tillater for bruk av makt da han gjentatte ganger slo Kevin Winnes Simensen med knyttet neve, samt med batong.

– Frifinnelsen er i samsvar med vår argumentasjon. Dommen er grundig og går igjennom politiets adgang og plikt til å bruke makt i vanskelige arrestasjonssituasjoner der den siktede ikke vil etterkomme politiets pålegg, sier advokat John Christian Elden og Heidi Marie Reisvang i en epost til NTB.

Mannen ble også frifunnet for kravene om erstatning og oppreisning.

Elden reagerer også på Dietrichsons uttalelser.

Han bør minnes om at han er vår fagforeningsleder og ikke bistandsadvokatenes, skriver han i en SMS til NTB.

Grov kroppskrenkelse

«Ut fra opplysning om hvordan tiltalte tidligere vurderte Simensen, og sett opp mot Simensens kampvilje, må det legges til grunn at tiltalte med rette kunne frykte at Simensen ville gjøre motstand dersom tiltalte ikke fikk kontroll på ham», skriver domstolen i dommen.

I frifinnelsen påpeker tingretten at det må være rom for skjønn, og at det for politifolk ute på oppdrag må gis rom for feilvurderinger uten at det kan konstateres at tjenestemannen har begått en straffbar handling.

Politimannen i 30-årene har stått tiltalt for grov kroppskrenkelse og grovt uaktsomt brudd på tjenesteplikten etter at han slo Simensen med knyttet neve, sprayet ham med pepperspray og slo ham i hodet og på kroppen med teleskopbatong.

Han slo også Simensens kamerat Kristian Teigen to ganger i låret med batong.

Hendelsen på en Esso-stasjon i Kongsberg natt til 30. oktober i fjor viser med tydelighet hvordan tiltalte gjentatte ganger slår Simensen etter å ha lagt ham i bakken – og hvordan Simensen gjør tilsynelatende betydelig motstand.

Politimesteren avventende

Politimester Ole Bredrup Sæverud i Sørøst politidistrikt vil avvente en rettskraftig avgjørelse i saken med å kommentere på hva som skjer med jobben til politibetjenten.

– Først må vi lese dommen og se premissene for frifinnelsen før vi kan ta en avgjørelse. Vi har en personalsak å forhold oss til, sier Sæverud til NTB.

Forbundsleder Unn Alma Skatvold i Politiets Fellesforbund innrømmer at saken har vært krevende, men stoler på retten.

– Vi har tillit til rettssystemet. Samtidig er det viktig å påpeke at dommen fort kan ankes og at dette ikke er en sak vi er ferdige med, sier hun til NTB.

– Samtidig er det bra at det har kommet fram flere sider av saken. Det er viktig å vente med å dømme noen før man har et helhetlig bilde, sier hun.

Vurderer anke

Aktor ba domfellelse på alle punkter at tiltalte dømmes til 60 dagers ubetinget fengsel.

– Spesialenheten tar dommen til etterretning, og vil nå sette oss inn i rettens begrunnelse. Deretter vil vi vurdere ankespørsmålet. På nåværende tidspunkt har vi ingen øvrige merknader, sier fungerende sjef for Spesialenheten Guro Glærum Kleppe i en pressemelding.

Det faktum at frifinnelsen for hovedpunktet ble avsagt med dissens, vil normalt trekke vurderingen i retning av at den bør ankes for å få en tydeligere avklaring i en høyere rettsinstans. En rettskraftig dom vil danne føringer for hvor grensen går for politiets maktbruk i lignende situasjoner

– Min klient er selvfølgelig svært skuffet og håper at påtalemyndigheten anker denne dommen. Denne dommen er egnet til å svekke tilliten til rettssystemet ytterligere, sier bistandsadvokat Sidra Bhatti, som representerer de fornærmede i saken.

Frifunnet for erstatningskrav

Ifølge Elden la retten særlig vekt på at den pågrepne ikke på noe tidspunkt ga opp sin motstand mot politiet, og at politimannen ikke opplevde å få tilstrekkelig støtte av øvrige tjenestepersonene på stedet slik at han hadde svært kort tid til å vurdere de ulike handlingsalternativene.

Slik retten vurderer det, opptrådte den pågrepne på en måte som gjorde at det for politimannen må ha blitt oppfattet som helt avgjørende å få kontroll på ham, for å hindre skade på seg selv eller andre.

– Vi merker oss også at retten heller ikke fant at polititjenestemannen var grovt uaktsom og derfor ble han også frifunnet for erstatningskravene, sier Elden.