I 2012 døde 37 mennesker på jobb i Norge. Av disse jobbet 5 i midtnorske virksomheter. Årlig meldes det inn rundt 2000 arbeidsulykker med personskade til Arbeidstilsynet, og i halvparten av disse blir noen alvorlig skadet. Mange kommer tilbake på jobb etter sykmelding og rehabilitering, noen blir helt eller delvis ufør, men noen får aldri sjansen til å komme tilbake til jobb eller familie.28. april er Verdensdagen for et godt arbeidsmiljø. Dagen er en internasjonal markering mot arbeids

ulykker. Denne dagen minnes vi de som døde på jobb. Samtidig setter vi fokus på hva som må gjøres for å hindre at ulykker skjer. Å ha oversikt over farene på en arbeidsplass er noe av det viktigste en arbeidsgiver kan gjøre for å hindre at ulykker skjer. Slik oversikt skal være basiskunnskap for alle arbeidsgivere. Virkeligheten er en annen. Fem av ti mangler oversikt over farer på jobb, viser en fersk rapport utarbeidet av Arbeids

tilsynet. Rapporten, som er basert på en gjennomgang av 862 arbeidsulykker som har blitt gransket av Arbeidstilsynet gjennom tilsyn i 2011 og 2012, er tilgjengelig på www.arbeidstilsynet.no.

Kunnskap.

Manglende opplæring, feil bruk av maskiner og utstyr, alenearbeid, og vedlikeholdsarbeid går igjen i mange av ulykkene. Økt kunnskap om hva som forårsaker ulykkene skal bidra til et styrket og målrettet forebyggende arbeid ute i virksomhetene. Målet med rapporten er å lære av ulykker som har skjedd, for å hindre at det skjer igjen. For det som kan virke som tilfeldige hendelser, fremstår over tid som et mønster.

kartlegging er de ansattes egne erfaringer viktige. Men det er også viktig å informere egne ansatte og underleverandører om eventuell risiko de ikke selv har mulighet til å forutse, samt å informere alle berørte om tiltak som skal gjennomføres for å unngå ulykker. Uavhengig av om man formelt kan lastes for ulykken eller ikke, vil det være en stor belastning å ha forårsaket en kollegas skade.

Vi i Arbeidstilsynet jobber hver dag for at det skal være trygt å gå på jobb i Norge. Å bidra til å forebygge ulykker er noe vi prioriterer høyt, og mange av våre tilsyn handler om nettopp det å forebygge arbeidsulykker og redusere skadeomfang. I fjor gjorde vi 3 350 slike tilsyn på landsbasis, flesteparten av disse innen bygg og anlegg, landbruk, industri samt transport og lagring. Arbeidsulykker kan og skal forebygges.