Frå 16. august vert det lågare prisar på ferjeturane.

– Fylkeskommunedirektøren foreslo i saka «Omstilling 2024» å auke ferjetakstane for å kunne halde oppe ferjetilbodet i fylket, men fylkestinget vedtok i juni å finansiere opp ferjeramma med auka inntekter frå rammeoverføring frå staten eller ved bruk av inntekter frå havbruksskatt/havbruksfond, heiter det i ei pressemelding frå Møre og Romsdal fylkeskommune.

Ferjetakstane blir reduserte med 28,57 prosent.

– Etter denne reduksjonen er takstane på 50 prosent av takstnivået som var gjeldande 1. januar 2021. Dette gjeld alle ferjer som får offentlege tilskot.

I tillegg til lågare ferjetakstar blir fire ferjesamband gratis. Dette gjeld Edøya–Sandvika, Solholmen–Mordalsvågen, Aukra–Hollingsholmen og Brattvåg–Dryna. Totalt vil det vere sju ferjesamband i fylket som er gratis.