Voldsomt press på helsesøstre i skolen

Følgende utdrag fra ungdomsskolene er hentet fra rektorenes kommentarer.

Kolvikbakken ungdomsskole:

«Vi ser en økende tendens til at elever har/får psykiske vansker som påvirker hverdagen deres i så stor grad at de ikke klarer å gjennomføre skolegangen. Arbeidet med å hjelpe disse elevene er svært problematisk siden dette ligger i grenselandet mellom helse og opplæring. Det kommunale tjenestetilbudet mangler, slik vi ser det, en fast, tjenesteovergripende struktur for et tjenestetilbud som er i stand til å handle overfor disse elevene. Resultatet blir ei laang møterekke som ikke resulterer i endring.»

Blindheim ungdomsskole:

«Skolen har siste årene hatt et stadig voksende antall elever som av ulike fysiske og psykiske grunner har svært stort skolefravær. Dette påvirker både tjenestetilbudet og den administrative delen av organisasjonen. Dette er det utviklingstrekket som er mest fremtredende de siste årene.»

Ellingsøy barne- og ungdomsskole:

«Vi ser en økning i barn og unge som sliter med psykisk helse, spesielt på mellomtrinnet og ungdomstrinnet. Skolevegring, selvskading, prestasjonsangst og spiseforstyrrelser krever et tett samarbeid med helsesøster og andre instanser innenfor helsesektoren. Helsesøster er på skolen bare en dag i uken, det er for lite i forhold til behovet for oppfølging. Det er sterkt ønskelig at helsesøster får mer tid på skolen, slik at også mellomtrinnet kan ha faste trefftider med helsesøster.»

Les også: Foreldre på Ellingsøy satte psykisk helse på timeplanen

Skarbøvik ungdomsskole:

«Vi ser at økningen i antall elever som har psykiske utfordringer vokser. Videre opplever vi at fritidstilbudene til elevene, særlig Blå Kors ung, er svært dyktige til å inkludere og ta vare på alle typer elever. Dette hjelper skolen betydelig ifht. elevenes utvikling.»

Spjelkavik ungdomsskole:

«Vi har over tid sett at stadig flere elever sliter med psykiske problemer. Skolen har satt i gang tiltak for å møte dette: 1. Vi har 2 miljøterapeuter på skolen. 2. Vi har satt i gang undervisningsopplegg i psykisk helse. Grunnskoleteamet har bidratt.»

Også fra flere av barneskolene i Ålesund blir psykiske vansker innmeldt.

Årsrapportene legges torsdag fram for bystyret i Ålesund.