Viking tror på ny kapital, ny satsing og ny kunstgrasbane