Ålesund baler med sin egen bypakke som aldri ser ut til å komme i mål. Det skjer mens bompengelista er største parti i Bergen og lokalpolitikere i Drammen, Tromsø og på Jæren nå rygger ut av sine egne bypakker i frykt for å bli straffet dyrt og hellig på valgdagen i september.

Frp blir filleristet og er nede på drøye to prosent oppslutning på den siste gallupen for Bergen, mens de ligger på drøyt tre prosent i Oslo.

Men bortsett fra noen sjeler i MDG, er det knapt en politiker som våger stå opp og forsvare bompengenes fortreffelighet.

For det er faktisk den mest rettferdige måten vi klarer komme opp med for å bygge ut veger og kollektivtrafikk på. Bompenger etablerer en klar link mellom de som betaler og de som bruker og har mest nytte av en ny veg, en ny tunnel, bedre kollektivtrafikk og flere t-banevogner.

Rettferdig

I tillegg er det rettferdig i form av at den som bruker det mest betaler mest. Den som ikke bruker det, slipper å betale. En rapport fra Urbanett Analyse gjengitt Dagens Næringsliv, viser at bompenger faktisk er en langt mer rettferdig ordning enn å ta regningen over skatteseddelen.

Beregninger de har gjort viser at skatten må økes med omtrent 4300 kroner i året dersom en skal dekkes inn de tapte inntektene om en fjerner alle bomstasjoner. Et par uten bil må da ut med 9000 kroner mer i året, mens en familie med to biler vil få en lettelser på rundt 13 000 kroner målt mot det de i dag betaler i bompenger for de to bilene. Ved å fjerne bommene er det altså folk uten bil som i langt større grad må betale for veier de ikke bruker, viser Urbanett sine analyser. Er det rettferdig?

Så kan en si at de som ikke har bil vil ha glede av den andelen av bompengene som går til å bygge ut kollektivtilbudet. Men den fordelen må veies opp mot den gevinsten bilistene får gjennom at vegbommer skal føre til mindre trafikk og dermed bedre framkommelighet for dem som betaler for å bruke vegen.

Betale for andre

I tillegg til dette kommer den geografiske dimensjonen. En kommer ikke unna en omfattende utbygging av kollektivnettet i de største byene. Spørsmålet er hvem som skal betale. Gjør vi det over skatteseddelen må alle bidra. Krever en det inn som bompenger er det dem som faktiske bruker det hver eneste dag som også må betale.

Så kan en hevde at bompenger er usosialt fordi en betaler det samme om en tjener fem millioner korner i året eller om en tjener 400 000 kroner. Det er riktig, men da sier en samtidig at hele det norske avgiftssystemet er usosialt. Som kjent betaler vi alle den samme momssatsen, samme elavgiften og den samme vann-og avløpsavgiften helt uavhengig av hva vi tjener.

Så går det selvfølgelig et sted en grense for hva en kan pålegge folk av skatter og avgifter. Men også her er bompenger enkle å forholde seg til. Om en ikke ønsker en ny og bedre veg så slipper en også bompenger.

Og vi har ikke glemt fanfaren. Oljefondet! Bare å forsyne seg. Ja, det er det. Om en er villig til å kutte i framtidige pensjoner i den eldrebølgen vi nå er på veg inn i sammen med fallende oljeinntekter. Veg i stedet for pensjon, kan kanskje bli slagordet til de nye bompengepartiene.