Hovedtillitsvalgte i Utdanningsforbundet Møre og Romsdal er sterkt bekymret:

Videregående skoler kan ikke vente!

Fylkeskommunen sin økonomiske situasjon rammer videregående skole på en katastrofal måte, skriver to hovedtillitsvalgte fra Utdanningsforbundet i dette leserinnlegget.

Kan bli sett på vent: Ørsta vidaregåande skule er rangert som det dårligste bygget av skolene i fylket. Hvor vil man plassere de 300 elevene derfra, om skolen må stenge, spør artikkelforfatterne.  Foto: Arkivfoto

Ole Bjørn Helberg. 

Gerd Botn Brattli. 

Meninger

Dersom politikeren går inn for budsjett og økonomiplan for perioden 2019 – 2022 står vårt fylke i fare for ikke å kunne tilby våre ungdommer den opplæringen de har krav på og som fylkespolitikeren har vært så stolte av.

Hovedtillitsvalgte i Utdanningsforbundet Møre og Romsdal er sterkt bekymret for den økonomiske situasjonen som nå ser ut til å ramme de videregående skolene i vårt fylke de neste 10 – 15 årene.

Våre fylkespolitikere er i ferd med å vedta et budsjett og en økonomiplan som ikke er bærekraftig, hverken når det gjelder drift eller investeringer.  I løpet av økonomiplanperioden 2019 -2022 må det bare i utdanningssektoren spares inn et sted mellom 100 -200 millioner kroner. Konsekvensene av det foreslåtte vedtaket vil gi katastrofale utslag for den videregående opplæringen i svært mange år fremover.

Nordøyvegen:

«Et svik mot elevene»

Kjære fylkespolitikere. Det er lov å ombestemme seg. Det er lov å endre mening når et milliardprosjekt mister sin mening på grunn av alt det påvirker økonomisk.


På bordet ligger det forslag om å fryse investeringene i utdanningssektoren de nærmeste 10 – 15 årene, bare MÅ-tiltak blir gjennomført.  Dette vil ramme de fleste skolene i vårt fylke da bare en av 23 skoler er ferdig utbygd.  Fylkesrådmannen sin kuttliste ble presentert for politikerne i Utdanningsutvalget 19.november og den viser at nybygg som tidligere har vært høyt prioritert nå har blitt satt på vent. Et eksempel er Ørsta videregående skole som er rangert som det dårligste bygget av de videregående skolene. Her er det fare for at bygget kan bli stengt for undervisning. Det er umulig å opprettholde undervisning i de eksisterende lokalene i 10 – 12 år til. Hvor vil da politikerne plassere disse 300 elevene?

Disse investeringene må utsettes om Nordøyvegen skal bygges

Dersom politikerne i desember velger å gå for inn for bygging av Nordøyvegen, er det en lang rekke planlagte investeringer som må utsettes. En rekke gode tiltak må da utsettes, og blant annet betyr det at det ikke vil bli bevilget penger til Ålesund videregående på Sørsida før i 2030.


Andre eksempler er Spjelkavik og Volda som begge mangler tilfredsstillende lokaler for kroppsøving, idrettsfag. Det betyr at undervisning i kroppsøving ikke kan bli gitt ved disse skolene, bare ved Spjelkavik er det her snakk om 800 elever som vil få mangelfull opplæring.  I tillegg er listen over utsatte investeringer i utdanning lang og disse skolene vil oppleve stans i renovering og nybygg; Fræna, Ålesund Sørsida, Borgund, Kristiansund Gjermundnes, Tingvoll, Fagerlia, Stranda og Atlanten I tillegg blir det utsatt å investere i utstyr til de to offentlige fagskolene i fylket.

Det blir opplyst at flere av skolen kan stå i fare for å bli stengt av Arbeidstilsynet allerede neste år.

Tallet på klasser må også ned som er konsekvens av svært trange rammer. Utdanningsforbundet har fått opplyst at det anslagsvis kan bli en reduksjon på til sammen 146 klasser, 115 studiespesialiserende og 31 yrkesfaglige.  Det er da rimelig å tenke at reduksjonen i antall klasser vil føre til at klasser må slåes sammen både på studiespesialiserende og på yrkesfag, halve klasser på distriktsskolene kan bli nedlagt/flyttet til andre skoler.  Andre tiltak som er aktuelle er å redusere utdanningstilbudet og dyre undervisningstilbud må kanskje legges ned. Fylkesrådmannen signaliserer også at det blir vanskelig å drifte den skolestrukturen vi har i dag med en desentralisert struktur. 

Kristin Sørheim. leder i Samferdselsutvalget

Tror på positivt vedtak

– Du verden, dette er overraskende positive tall etter massiv nedslakting av Nordøyvegen-prosjektet, sier Kristin Sørheim (Sp), leder i Samferdselsutvalget.

– Nordøyvegen står svakere i folket

Det sier fylkesordfører Jon Aasen, som likevel tror prosjektet blir vedtatt i fylkestinget i desember.


Politikerne har vedtatt målsettinger for videregående opplæring i vårt fylke, disse målsettingen er på kollisjonskurs dersom politikerne vedtar den fremlagte økonomiplanen. Elevene kan ikke lenger forvente å få oppfylt sitt førsteønske av utdanningsprogram i så høy grad som i dag. Flere må flytte på hybel allerede fra første år i videregående skole, nå er det vedtatt at elever på VG1 skal få være hjemmeboende i størst mulig grad. Begge disse målsettingen har ført til at vi i vårt fylke har veldig høy grad av gjennomføring av videregående opplæring. Kvalitetsplanen 2018 viser at vårt fylke hevder seg helt i toppen på landsplan når det gjelder gjennomført og bestått i løpet av fem år, 76 % av alle elevene gjennomført og bestått. Disse måltallene kan nå stå i fare. Forsking viser at det å flytte på hybel for 15-16 åringer er en risikofaktor når det gjelder frafall i videregående skole. Elevene sine ønsker om videregående utdanning er svært viktig dersom de skal gjennomføre og bestå videregående opplæring.

Vi står også midt oppe i endringer av strukturen på yrkesfaglige utdanningsprogram, tidligere og mer spesialisering stiller også krav til egnede lokaliteter og utstyr. Dette kan vi ikke se at det er økonomi til.

Næringslivet i vårt fylke er svært avhengig av å få utdannet flest mulig fagarbeidere i nær fremtid. En kvalitativ god videregående skole er det beste grunnlaget for at vårt fylke skal lykkes i å utvikle seg når vi i fremtiden skal fortsette som selvstendig region med alle de oppgavene det innebærer.

Den økonomiske situasjonen for videregående skoler er allerede svært anstrengt og videre kutt er katastrofale for opplæringen i vårt fylke. 

Konsulentene fikk møte administrasjonen om Nordøyvegen:

Forsøkte å komme til enighet om regnestykket

Torsdag hadde Nordøyvegen AS og Deloitte et møte med administrasjonen i fylket. Resultatet er status quo – enighet om å være uenig.


De videregående skolene tåler ikke flere kutt og kan ikke vente på sårt tiltrengte renoveringer og nybygg. Dersom politikerne nå går inn for de kutt som er fremlagt, så forventer vi at de har en konkret plan om hvor de vil plassere alle disse elevene!

Politikerne må nå ta ansvar for fremtiden til vårt fylke!